Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Nghệ An 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Nghệ An năm 2021 theo Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch tỉnh Nghệ An 2021.

Bộ tài liệu được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm, gồm các văn bản sau:

1.Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. .Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

3.Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Nghệ An
Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Nghệ An

4.Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

5. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

7.Văn kiện Đại hội hôi XIII của Đảng.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Nghệ An năm 2021: 

Câu 1.  Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

a) Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

b) Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

c) Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ

d) Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Đáp án B

Câu 2. Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua (luật mới)

a) Thi nâng ngạch   b) Xét nâng ngạch    c) Thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch

Đáp án C

Câu 3 Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

a)Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

b) Có tác phong lịch sự

c) Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

d) Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân.

Đáp án A

Câu 4. Theo quan điểm của Nghị quyết 26-NQ/TW  thì Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là?

a) nhiệm vụ quan trọng, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả

b) nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả

c) nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc quan trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả

Đáp án B

Câu 5 Biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

b) Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Đáp án C

Câu 6. “Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa sát thực tế” là một trong những hạn chế khi đánh giá về:

a) Công tác xây dựng Đảng về chính trị    b)Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

c) Công tác xây dựng Đảng về tổ chức       d)Công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Nghệ An năm 2021, gồm 491 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *