Tài liệu ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, gồm 394 câu.

Bộ tài liệu ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế năm 2021 được trangtinphapluat.com biên soạn theo Thông báo số 02/TB-UBND ngày 14/12/2021 của Hội đồng thi tuyển giáo viên thành phố Huế  về thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển giáo viên, năm học 2021-2022,, gồm các văn bản sau:

  1. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (trích dẫn về Giáo dục và Đào tạo);
  2. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương;
  3. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
  4. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc Hội;
  5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo;
    Tài liệu ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế năm 2021
    Tài liệu ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế năm 2021

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

 Câu 1. Nội dung nào sau đây là định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định?

a) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường…, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

b) Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng; đổi mới căn bản công tác giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người.

c) Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con ngươi Việt Nam; tăng cường đầu tư khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực văn hoá, đổi mới, hoàn thiện các thiết chế văn hoá.

d) Cả 03 phương án đều đúng.

Đáp án A

Câu 2. Theo Nghị quyết 29 thì phát triển giáo dục và đào tạo phải như thế nào?

a) Phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan

b) Phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp với thế giới

c) Phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- văn hóa – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan

Đáp án A

Câu 3. Theo LUật viên chức thì Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật VIên chức thì Hợp đồng làm việc là?

a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.

c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Đáp án C

Câu 5. Nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

a) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

b) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

c) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;  Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

Đáp án C

Câu 6 .  Nhiệm vụ nào dưới đây là của nhà giáo

a) Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.

b) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo.

c) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 7. Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, “Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, ngư-ời khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác”. là một trong những quy định tại:

a) Điều 3 – Phẩm chất chính trị.    b) Điều 5 – Lối sống, tác phong

c) Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.   d) Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, gồm 394 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *