Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2022, gồm 1270 câu trắc nghiệm.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2022 được biên soạn theo Thông báo số 43/TB-HĐTD ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai, tập trung vào 15 chuyên đề sau:

Nội dung 1: NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Nội dung 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Nội dung 3: HIẾN PHÁP

Nội dung 4: LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung 5: LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Nội dung 6: LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC SỬA ĐỔI NĂM 2019

Nội dung 7: NGHỊ ĐỊNH 112/2020/NĐ-CP

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2022
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2022

Nội dung 8: NGHỊ ĐỊNH 101/2017/NĐ-CP

Nội dung 9: Nghị định số 138/2020/NĐ-CP

Nội dung 10: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP

Nội dung 11: LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Nội dung 12: LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Nội dung 13: NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 (NQ76)

Nội dung 14:CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Chỉ thị 05)

Nội dung 15: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (NQ11)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2022:

Câu 1. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

A. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

B. Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

C. Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

D. Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Câu 2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương gồm?

a) Chính phủ, Bộ và cơ quan ngang Bộ

b) Chính phủ, Bộ và cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

c) Chính phủ, Bộ và cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân

Đáp án A

Câu 3. Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 4. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 5.Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?

a) không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tục ở một đơn vị hành chính.

b) không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tục ở cùng một đơn vị hành chính.

c) không giữ chức vụ quá một nhiệm kỳ liên tục ở cùng một đơn vị hành chính.

Đáp án B

Câu  6. Đâu là văn hóa giáo tiếp của cán bộ, công chức với Nhân dân

a) Cán bộ, công chức được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.

b) Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho công dân khi thi hành công vụ.

c) Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.

Đáp án C

Câu 7. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Hạ bậc lương. Miễn nhiệm

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Hạ bậc lương. Bãi nhiệm

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Hạ bậc lương. Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 8. Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?

a) sang vị trí việc làm cùng vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

b) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

c) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đáp án B

Câu 9 . Công dân có nghĩa vụ gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?

a) Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng,
chống tham nhũng

b) Công dân có nghĩa vụ chấp hành cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng

c) Công dân có nghĩa vụ tuân thủ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩmquyền trong phòng, chống tham nhũng

d) Công dân có nghĩa vụ cung cấp tài liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng

Đáp án A

Câu 10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định?

a) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

b) Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 11. Có bao nhiêu chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
A. Có 2 chuyên đề
B. Có 3 chuyên đề
C. Có 4 chuyên đề
D. Có 5 chuyên đề

Đáp án D

Câu 12. Một trong những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 là?

a) Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững

b) Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững

c) Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững

d) Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ lâu dài, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2022, gồm 1270 câu (Lưu ý: thiếu mục 11)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *