Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hưng Yên 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022, gồm 1031 câu, theo Thông báo số 06/TB-HĐTDCC ngày 24/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức Tỉnh ủy Hưng Yên, gồm các văn bản sau:

  1.  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
  2. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
  3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019
  4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
  5. Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
  6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  8. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hưng Yên 2022
Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hưng Yên 2022

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022:

Câu 1. Theo quy định tại Điều 2 và Điều 3, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành, quy định đảng viên có bao nhiêu quyền và bao nhiêu nhiệm vụ?

a) 3 nhiệm vụ, 3 quyền.     b) 4 nhiệm vụ, 4 quyền.   c) 5 nhiệm vụ, 5 quyền.  d) 6 nhiệm vụ, 6 quyền.

Đáp án B

Câu 2. Kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có hiệu lực khi nào

a) Ngay sau khi công bố quyết định

b) Ngay sau khi công bố quyết định 10 ngày.

c) Ngay sau khi công bố quyết định 15 ngày.

d) Ngay sau khi công bố quyết định 30 ngày.

Đáp án A

Câu 3. Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quyết định khi nào?

a) Trên ½ tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

b) Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

c) Trên ½ tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành.

d) 2/3 tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành.

Đáp án B

Câu 4. Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân

c) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

d) Cả 3 phương án trên

Đáp án A

Câu 5. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào?  

a) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

b) đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

c) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo;

Đáp án A

Câu 6. Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?

a) Quốc hội quyết định

b) Ủy banthường vụ Quốc hội quyết định

c) Chính phủ quyết định

Đáp án A

Câu 7. Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?

a) chính quyền địa phương cấp huyện

b) chính quyền địa phương cấp xã

c) UBND cấp huyện

Đáp án A

Câu 8. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải bao nhiêu tuổi?

a) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

b) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

c) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

d) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

Đáp án B

Câu 9. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Quản lý cán bộ bao gồm các nội dung chính nào?

a) Tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ.

b) Đánh giá cán bộ. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm cán bộ. Khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

c) Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ. Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác cán bộ và cán bộ.

d) Tất cả nội dung trên

Đáp án D

Câu 10. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên   thì ?

a) được cộng tất cả điểm ưu tiên vào kết quả điểm vòng 2.

b) chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

c) chỉ được cộng điểm ưu tiên thấp nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Đáp án B

 Câu 11. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?

a) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự và có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

b) người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức chưa phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

c) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

Đáp án C

Câu 12. Trường hợp người đứng đầu hoặc tất cả cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lý công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản lý công chức là người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật thì?

a) lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan quản lý công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản lý công chức là Chủ tịch Hội đồng.

b) lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan sử dụng công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản lý công chức là Chủ tịch Hội đồng.

c) lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan sử dụng công chức hoặc cơ quan được phân cấp sử dụng lý công chức là Chủ tịch Hội đồng.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022, gồm 1031 câu, lưu ý: Thiếu mục 8

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *