Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đồng Tháp năm 2022, gồm 1667 câu.

Bộ câu hỏi thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đồng Tháp năm 2022 được biên soạn theo Hướng dẫn số 17-HD/HĐ của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh ủy Đồng Tháp ngày 29/7/200 về hướng dẫn nội dung các môn thi tại vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng,Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2022

I- PHẦN DÀNH CHO THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về công tác văn phòng cấp uỷ, tuyên giáo cấp uỷ, tổ chức xây dựng đảng.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.
4. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
5. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

6.Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần dành cho công chức).
7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (phần dành cho công chức).
8. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
9. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019).
10. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
11. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Tài liệu thi công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp năm 2022
Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đồng Tháp năm 2022

12. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
13. Luật Thanh niên năm 2020.
14. Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (hiện hành).
15. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (hiện hành).
16. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
17. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
18. Các quy định hiện hành về hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước nói chung.
19. Các chủ trương, chính sách phát triển, sự kiện nổi bật của cả nước và tỉnh Đồng Tháp.
II- PHẦN DÀNH CHO THI TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.
3. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019).
5. Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (phần dành cho viên chức).
7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần dành cho viên chức).
8. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
9. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
10. Luật Giáo dục năm 2019.
11. Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
12. Quy định số 1064-QĐi/TU ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh.
13. Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

14. Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện.

15. Các chủ trương, chính sách phát triển, sự kiện nổi bật của cả nước và tỉnh Đồng Tháp

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đồng Tháp năm 2022 

Câu 1. Chỉ giải tán một tổ chức đảng khi tổ chức đó phạm một trong các trường hợp:

a) có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

b) có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

c) có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Theo nguyên tắc ban hành văn bản của cấp ủy tình thì Văn bản của cấp uỷ tỉnh chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng?

a) văn bản của chính cấp uỷ tỉnh đã ban hành và bằng văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

b) văn bản của chính cấp uỷ tỉnh đã ban hành hoặc bằng văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

c) văn bản của chính cấp uỷ tỉnh đã ban hành

a) văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đáp án B

Câu 3. Theo Hướng dẫn Số: 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, văn bản của Đảng có mấy hình thức sao?

a) 01 hình thức   b) 02 hình thức   c) 03 hình thức   d) 04 hình thức

Đáp án B

Câu 4. Quy định 04-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành , quy định?

A.Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.

B.Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, thành phố.

C.Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.

D.Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”.

Đáp án B

Câu 5. Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định?

A.Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấy đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

B.Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

C.Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

D.Cả 03 phương án đều đúng.

Đáp án A

Câu 6. Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 7. Cán bộ, công chức không được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước khi chấp hành;

b) Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

c) Sự kiện bất ngờ

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án C

Câu 8. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 9. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90 được sử dụng?

a) làm cơ sở để xem xét trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

b) làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

c) làm cơ sở để đối chiếu trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Đáp án B

Câu 103. Đâu không phải là Căn cứ xác định biên chế công chức?

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

b) Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

d) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đáp án D

Câu 11. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương gồm?

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện, thành viên Ủy ban nhân dân huyện

b) chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng, phó ban của Hội đồng nhân dân huyện

Đáp án B

Câu 12. Cơ quan nào Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình?

a) Sở Tài chính  b) Sở Tư pháp   c) Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Đáp án B

Câu 13. Thế nào là tham nhũng?

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

C) Tham nhũnglà hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đáp án C 

Câu 14. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?

a) Tổ chức chính trị

b) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội

c) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

d) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo

Đáp án C

Câu 15.  Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là?

a) tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên

b) tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên

c) tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên

d) tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên

Đáp án C

Câu 16. Mối quan hệ giữa tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp với Ủy ban nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc nào?

A. Phối hợp công tác        B. Hiệp thương dân chủ

C. Tham mưu, đề xuất         D. Chỉ đạo công tác

Đáp án A

Câu 17. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. “ Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành ” là ?

a) Văn bản đi.   b) Văn bản đến  c) Văn bản chính bản giấy   d) Văn bản điện tử

Câu 18. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 19. Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

a) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội

b) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội, chức năng cộng đồng

c) Chức năng cai trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội

Đáp án A

Câu 20. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 21. Trước khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý viên chức cần?

a) gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền

b) gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi  báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đồng Tháp năm 2022, gồm 1667 câu.. (Lưu ý: Thiếu các mục 2, 19 )

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đồng Tháp năm 2022, gồm 962 câu.. (Lưu ý: Thiếu các mục 2, 11-15 )

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *