Tài liệu thi công chức tỉnh Bắc Giang năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Bắc Giang năm 2021, gồm 685 câu. Bộ tài liệu được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm theo Thông báo số 99/TB-HĐ ngày 05/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc giang  về việc  Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Bắc Giang năm 2021, tập trung vào các văn bản sau:
1. Luật số 22/2008/QH12 Luật Cán bộ, công chức; Luật số 52/2019/QH14 Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Phần Cán bộ, công chức).

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 06 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (Cả Phụ lục).

Tài liệu thi công chức tỉnh Bắc Giang năm 2021
Tài liệu thi công chức tỉnh Bắc Giang năm 2021

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2/2020 của Chính phủ xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
6. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Bắc Giang năm 2021

Câu 1. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải được?

a) đăng công báo, niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

b) niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng

c) đăng công báo cấp tỉnh, niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

d) niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

Đáp án D

Câu 3. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì Biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

b) Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Đáp án C

Câu 4. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì Công chức  giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Giáng chức. Cách chức. Buộc thôi việc.

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Giáng chức. Miễn nhiệm. Buộc thôi việc.

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Giáng chức. Bãi nhiệm. Buộc thôi việc.

Đáp án A

Câu 5. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?

a) người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được  ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu

Đáp án A

Câu 6. Theo Thông tư 02/2021/TT-BNV thì Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính gồm?

a) Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

b) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

c) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; nhân viên; Cán sự;

d) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Bắc Giang năm 2021, gồm 685 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *