Tài liệu thi giáo viên huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Bộ tài liệu kiến thức chung vòng 1 thi giáo viên huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định năm 2022 được trangtinphapluat.com biên soạn theo Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 15/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng huyện Vân Canh, gồm các văn bản sau:

 1. Hiến pháp 2013 ngày 28 tháng 11 năm 2013.
 2. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (chương I, mục 2, mục 3 chương II, , chương VI, chương VII)
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019 (phần liên quan đến chính quyền địa phương)
 4. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 năm 2019. (các nội dung liên quan đến viên chức)
 5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. (các nội dung liên quan đến viên chức)
 7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. (các nội dung liên quan đến viên chức)
  Tài liệu thi giáo viên huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định năm 2022
  Tài liệu thi giáo viên huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định năm 2022

Dưới đây là một số câu trong Bộ Tài liệu thi giáo viên huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định năm 2022

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Phát triển giáo dục là?

a) quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài.

b) quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

c) quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Đáp án C

Câu 2. Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân.

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân ; Chủ tịch Ủy bannhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân.

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân ; Chủ tịch Ủy bannhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Đáp án B

Câu 3. Theo Luật Viên chức thì Chức danh nghề nghiệp là?

a) tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

b) tên gọi thể hiện trình độ hoặc năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

c) tên gọi thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

d) tên gọi thể hiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

Đáp án A

Câu 4. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật thì?

a) không được tính vào thời gian tập sự.

b) được tính vào thời gian tập sự.

c) được tính vào thời gian tập sự được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý

Đáp án A

Câu 5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì ?

a) không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) được hưởng 50% phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý

c) được hưởng 80% phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đáp án A

Câu 6. Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền?

a) khiếu nại   b) tố cáo   c) kiến nghị

Đáp án C

Câu 7. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm?

a) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

b) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

c) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

Đáp án A

Câu 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở nào?

a) trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương

b) trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương

c) trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và của mỗi cấp chính quyền địa phương

d) trên cơ sở phân chia thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, gồm 450  câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *