Tài liệu ôn thi viên chức Ngành giáo dục TP Quy Nhơn, Bình Định 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2022, gồm 275 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành giáo dục thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2022  được biên soạn theo Thông báo 248/TB-HĐTD ngày 11/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Quy Nhơn, bao gồm các văn bản sau: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
Nội dung ôn tập: Toàn văn Luật Viên chức
2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Nội sung ôn tập: Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức
3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Tài liệu ôn thi viên chức Ngành giáo dục thành phố Quy Nhơn, Bình Định 2022
Tài liệu ôn thi viên chức Ngành giáo dục thành phố Quy Nhơn, Bình Định 2022

Nội dung ôn tập:
– Những quy định chung (Chương I): Điều 2, 3
– Tuyển dụng viên chức (Chương II): Điều 14, 23
– Sử dụng viên chức (Chương III): Điều 27, 28, 29, 57, 58
– Quản lý viên chức (Chương IV): Điều 61
– Điều khoản thi hành (Chương V): Điều 67
4. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019
Nội dung ôn tập:
– Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.14, 15, 18, 20, 21, 22.
– Hệ thống giáo dục quốc dân (Chương II): Điều 23, 24, 25, 26, 28, 29,30, 31, 32, 33.
– Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác (Chương III):Điều 47, 55, 56, 57, 58, 59.
– Nhà giáo (Chương IV): Điều 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
– Người học (Chương V): Điều 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88
– Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục (Chương VI): Điều 89, 90, 91, 92, 93
– Đầu tư và tài chính trong giáo dục (Chương VII): Điều 96, 99, 101
– Quản lý nhà nước về giáo dục (Chương VIII): Điều 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112
– Điều khoản thi hành (Chương IX): Điều 114

5. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Nội dung ôn tập: Toàn văn Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2022:

Câu 1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp?

a) đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

b) đã có thời gian từ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

c) đã có thời gian từ đủ 6 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Đáp án A

Câu 2. Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm?

a) Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học.

b) Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông

c) Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở;  Trường phổ thông có nhiều cấp học.

Đáp án A

Câu 3.  Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 là Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang?

a) phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người dạy, người học

b) phát triển năng lực và phẩm chất người học

c) phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học

Đáp án C

Câu 4.  Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào đâu?

a) nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhu cầu công việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

Câu 5. Các hình thức xử lý kỷ luật viên chức gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Miễn nhiệm; Buộc thôi việc.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức;  Bãi nhiệm; Buộc thôi việc.

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức;  Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 6. Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau (đến ngày 31 tháng 12 năm 2008), thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc như thế nào?

a) là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

b) là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến  ngày 31 tháng 12 năm 2008.

c) là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

d) là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Đáp án C

Câu 7. Theo LUật Viên chức thì Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng với những đối tượng nào?

a) chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý

b) tất cả viên chức

c) đối với viên chức lãnh đạo

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 8. Theo Nghị quyết 29 thì  thủ động, tích cực hội nhập quốc tế để  làm gì?

a) Để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển bền vững đất nước.

b) Để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển đất nước.

c) Để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2022, gồm 273 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *