Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính tỉnh Đăk Lăk 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Đăk Lăk năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Đăk Lăk năm 2021 được biên soạn theo Công văn 05/CV-HĐT ngày 24/3/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính năm 2021 của tỉnh Đắk Lăk, gồm:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (phần công chức)

Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính tỉnh Đăk Lăk
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Đăk Lăk năm 2021.

4. Luật Viên chức năm 2010

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (phần viên chức)

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

7. Luật phòng, chống tham nhũng 2018

8. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

9.   Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
10. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

11. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

12. Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

13. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

14. Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

15. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

16. Nghị định số 90/2020-NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

17. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
18. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

19. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

20. Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ  của đơn vị sự nghiệp công lập

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Đăk Lăk năm 2021, gồm 1033 câu (Không có Nghị định 16/2015/NĐ-CP).

Câu 1. Chức danh nào dưới đây là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

a) Thủ tướng Chính phủ    b) Chủ tịch nước

c) Tổng Bí thư     d) Chủ tịch Quốc hội

Đáp án B

Câu 2. Đâu không phải là nội dung đánh giá công chức?

a) Tham gia hoạt động đoàn thể

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể

Đáp án A

Câu 3. Viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá bao nhiêu năm?

a) 03 năm    b) 05 năm    c) 07 năm

Đáp án B

Câu 4. Việc công bố nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

a) 10 ngày     b) 15 ngày    c) 20 ngày

Đáp án B

Câu 5. Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được mời tham dự phiên họp?

a)Ủy ban nhân dân các cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan

b)Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan

c)Ủy ban nhân dân cùng cấp

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 6.  Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì  mục tiêu Tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, thực hiện trong giai đoạn nào?

. a) Giai đoạn đến năm 2021    b) Giai đoạn đến năm 2025 và 2030

c) Đến năm 2025            d) Đến năm 2030

Đáp án D

Câu 7. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế   chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước được hưởng các khoản trợ cấp nào dưới đây?

a) Được trợ cấp 01 tháng tiền lương hiện hưởng; Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

b) Được trợ cấp 02 tháng tiền lương hiện hưởng; Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

c) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng; Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Đăk Lăk năm 2021.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *