Tài liệu thi nâng ngạch CCVC lên chuyên viên chính tỉnh Bến Tre 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bến Tre 2021 (áp dụng thi chung cho cả TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa). Ngoài ra, trangtinphapluat.com còn cung cấp tài liệu thi thăng hạng, nâng ngạch lên chuyên viên của tỉnh Bến Tre 2021  gồm 443 câu, liên hệ ở cuối bài viết để tải.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa năm 2021 được biên soạn theo Thông báo của UBND tỉnh Bến Tre, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành năm 2018.
2. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
3. Luật Cán bộ, công chức (Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH).
4. Luật Viên chức (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH).

Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bến Tre 2021
Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bến Tre 2021

5. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Văn bản hợp nhất số 22/VBHNVPQH).
6. Luật Phòng, chống tham nhũng (Văn bản hợp nhất số 11/VBHNVPQH).
7. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
8. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
9. Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII ngày 19/5/2018) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
10. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
11. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
12. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
13. Nghị định số 90/2020-NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
14. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
15. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ.
16. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bến Tre 2021 (áp dụng thi chung cho cả TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa) – Lưu ý: Không có Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành năm 2018..

Câu 1. Nền kinh tế Việt Nam là

a) nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

b) nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

c) nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo.

Đáp án A

Câu 2. Theo Nghị quyết 26, Đến năm 2030 tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên bao nhiêu phần trăm?

a) 20%    b) 25%   c) 30%   d) 35%

Đáp án D

Câu 3. Đến năm bao nhiêu thì 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.

a) Đến năm 2025    b) Đến năm 2027     c) Đến năm 2030

Đáp án A

Câu 4.  Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng

Đáp án B

Câu 5. Một trong những tiêu chí bắt buộc  Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được  thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 70% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

b) 90% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 90% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng ;

d) 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đáp án D

Câu 6. Điều kiện đào tạo sau đại học Đối với cán bộ, công chức là?

a) Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trướcthời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

b) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

c) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

d) Tất cả điều kiện trên

Đáp án D

Câu 7. Trong cơ cấu tổ chức của Sở thì cơ quan, đơn vị nào bắt buộc phải có?  

a) Thanh tra; Chi cục và tổ chức tương đương ; Đơn vị sự nghiệp công lập

b) Văn phòng

c) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Cả B và C

Đáp án C

Câu 8. Vị trí và chức năng của phòng chuyên môn cấp huyện là?

a) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật

b) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật

c) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bến Tre 2021, gồm 980 câu trắc nghiệm có đáp án (áp dụng thi chung cho cả TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa) – Lưu ý: Không có Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành năm 2018..

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *