Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính TP Đà Nẵng 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính thành phố Đà Nẵng năm 2022 theo Thông báo số 59/TB-HĐTCVCTĐ ngày 26/10/2022 của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính hoặc tương đương của thành phố Đà Nẵng:

 1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13
 3. Luật Ngân sách nhà nước
 4. Luật Ban hành văn bản QUy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
 5. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
 6. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 7. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
 8. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 9. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
  Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính TP Đà Nẵng 2022
  Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính TP Đà Nẵng 2022
 10. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 08/3/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 12. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 13. Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định 108/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính thành phố Đà Nẵng năm 2022

Câu 1. Chọn đáp án đúng

a) Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

b) Chủ tịch nước ban hành luật, lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

c) Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định, thông tư để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Đáp án A

Câu 2. Theo Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là?

a) đất đai, tài chính,

b) đất đai, tài chính, giao thông

c) đất đai, tài chính, hợp tác quốc tế

d) đất đai, tài chính, hợp tác công – tư

Đáp án D

Câu 3 Theo Nghị quyết Đại hội XIII thì ?

a) đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành

b) đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành

c) đồng ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Đảng hiện hành

Đáp án A

Câu 4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi nào?

a) Khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó

b) Khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân

c) Khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi quyết định, hành vi đó

d) Khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động bởi quyết định, hành vi đó

đáp án A

Câu 5. Theo Luật Ngân sách nhà nước thì Trước thời gian nào Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu, chi ngân sách năm sau cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?

a) Trước 10 tháng 11

b) Trước 15 tháng 11

c) Trước 20 tháng 11

d) Trước 30 tháng 11

Đáp án B

Câu 6. Thẩm quyền Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?

a) Quốc hội

b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đáp án B

Câu 7. Phân loại đơn vị hành chính là?

a) căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

b) cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

c) cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

Đáp án B

Câu 8. Để thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 thì có ấy nhiệm vụ trọng tâm và đột phá?

a) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

b) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ đột phá

c) 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

Đáp án A

Câu  9. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm

b) 04 quan điểm

c) 05 quan điểm

d) 06 quan điểm

Đáp án C

Câu 10. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

a) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản

b) vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm

Đáp án A

Câu 11. Nghị định 37 áp dụng đối với cơ quan nào dưới đây?

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có phòng và cơ quan tương đương phòng

b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có phòng và cơ quan tương đương phòng, Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính thành phố Đà Nẵng năm 2022, dành cho tất cả các đối tượng dự thi với hơn 1000 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *