Tài liệu thi công chức Bộ Y tế năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  công chức của Bộ Y tế năm 2022 theo Thông báo 1083/TB-HĐTD ngày 04/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế, tập trung vào các văn bản sau:

 1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
 2. Nghị quyết 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vực
 3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (phần công chức)
 4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
 5. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 7. Nghị định 06/2010/NĐ-CP  ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
 8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 9. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
  Tài liệu thi công chức Bộ Y tế năm 2022
  Tài liệu thi công chức Bộ Y tế năm 2022
 10. Nghị định số 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

 11. Quyết định số 1295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế
 12. Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 13. Quyết định 116/QĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế ban hành  Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp (gọi chung là cuộc họp) trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y tế
 14. Quyết định 1828/QĐ-BYT ngày 01/7/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế
 15. Quyết định 5868/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức Văn phòng Bộ Y tế năm 2022

Câu  1. Theo Nghị quyết 20 thì đáp án nào đúng ?

a) Đến năm 2030, chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

b) Đến năm 2030, Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS và loại trừ sốt rét.

c) Đến năm 2030, Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

Đáp án C

Câu 2. Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

a) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

b) Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

c) Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động

Đáp án A

Câu 3. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là

a) Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thờibáo cáo bằng văn bản với người ra quyết định

b) Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì không chấp hành.

c) Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo với người ra quyết định

Đáp án A

Câu 4. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 5. Bảo vệ bí mật nhà nước là gì?

A) Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước.

B) Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cơ quan, tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước.

C) Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước.

D) Bảo vệ bí mật nhà nước là việc sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước.

Đáp án C

Câu 6, Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

b) Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động:

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong

Đáp án A

Câu 7. Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể?

a) ủy quyền cho người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký

b) ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký

c) ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký

Đáp án C

Câu 8. Bộ trưởng làm việc theo?

a) chế độ thủ trưởng và Quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) chế độ tập thể và Quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

c) chế độ thủ trưởng kết hợp chế độ tập thể và Quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đáp án A

Câu 9. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính gồm?

a) Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

b) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

c) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; nhân viên; Cán sự;

d) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

Đáp án D

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải:Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  công chức của Bộ Y tế năm 2022 theo Thông báo 1083/TB-HĐTD ngày 04/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế, gồm 781 câu (Lưu ý:  thiếu mục 2, 7, 10, 11, 13, 14, 15)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *