Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 21/8 đến 27/8/2017

  1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 05/10/2017), theo đó Nghị định 97 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng như: Quy định cụ thể thế nào là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính; Quy định về giao quyền xử phạt, cưỡng chế; các trường hợp được sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

* Nghị định 97 quy định rõ quyết định giao quyền chấm dứt khi

– Quyết định giao quyền hết thời hạn

–  Công việc được giao quyền đã hoàn thành

– Cấp trưởng chấm dứt giao quyền cho cấp phó

Nghị định 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
Nghị định 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

– Người giao quyền hoặc người được giao quyền nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, thôi việc …

– Người giao quyền hoặc người được giao quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, hạn ché năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc chết

– Công việc được giao tuy chưa hoàn thành nhưng vụ việc phải chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm quyền khác xử lý theo quy định của pháp luật

– Người được giao quyền hoặc người giao quyền bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

*  Các trường hợp được sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định xử lý vi phạm hành chính

+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung khi thuộc một các trường hợp sau đây :

– Có sai sót về kỹ thuật soạn thảo làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định

– Có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định

+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính được đính chính khi có sai sót về kỹ thuật soạn thảo mà không ảnh hưởng đến nội dung của quyết định.

Quyết định sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định xử lý vi phạm hành chính là những văn bản gắn liền với quyết định xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành và lưu trong hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

* Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Nghị định 97 mở rộng đối tượng có thẩm quyền lập biên bản so với Nghị định 81, cụ thể: Người có thẩm quyền lập biên bản gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản. Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý  nhà nước.

  1. Quy định mới về xếp lương ngạch công chức hành chính

Ngày 15/8/2017 Bộ Nội vụ ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Theo đó, bổ sung quy định về xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính được bổ nhiệm theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV như sau:

– Áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2 tại Nghị định204/2004/NĐ-CP ) đối với các ngạch công chức sau:

+ Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3 (nhóm 1);

+ Ngạch chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2 (nhóm 1);

+ Ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1;

+ Ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0;

+ Ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B.

– Áp dụng Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước (Bảng 4 Nghị định 204) đối với ngạch nhân viên lái xe cơ quan và nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Thông tư 05/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

  1. Quảng Nam trở thành đơn vị hành chính loại I

Ngày 18/08/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1234/QĐ-TTg điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam được điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại II lên loại I.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  1. Đến 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%/năm

Ngày 21/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1258/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch này nhằm mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 – 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 – 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020; Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015…

Kế hoạch yêu cầu: Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên; Phong trào được triển khải sâu rộng từ Trung ương đến cấp cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương; Phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân; Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

5. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân

Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND, áp dụng mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí hộ tịch, Lệ phí đăng ký cư trú, Lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5, Điều 15, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và các Điều 1 và 2, Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017, bãi bỏ Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thu phí tổ chức thu, nộp lệ phí theo đúng quy định; niêm yết công khai tại nơi thu lệ phí về tên lệ phí, đối tượng nộp lệ phí, mức thu để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; khi thu lệ phí phải lập và cấp chứng từ thu lệ phí cho đối tượng nộp lệ phí theo quy định hiện hành.

Nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; thực hiện kê khai nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017.

  1. Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ký quyết định số 3025/QĐ-UBND ban hành quy định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020.

Quy định này quy định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020 theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016, Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 và Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu).

UBND tỉnh yêu cầu công tác đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục quy định; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Các tiêu chí được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu phải bảo đảm đủ các chỉ tiêu, yêu cầu theo quy định tại Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, đánh giá xét, công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu phải linh hoạt, vận dụng các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và phù hợp với tiêu chí xã NTM.

Việc đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu được tổ chức hằng năm, trên cơ sở kết quả thực hiện đến thời điểm đánh giá. Khuyến khích các khu dân cư NTM kiểu mẫu phấn đấu đạt chuẩn trước thời gian đạt chuẩn NTM của xã.

Rubi

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *