Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 24/12 đến – 31/12/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, giới thiệu các văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 24/12 đến 31 tháng 12/2018 như: Chứng từ điện tử, tiền lương đối với cán bộ, công chức ngành bảo hiểm, về cách tính thời gian thủ tục hành chính đất đai, kết hợp kinh tế với quốc phòng….

  1. Quy định về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Ngày 25/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế, có hiệu lực 01/7/2019.

Theo đó, quy định khi vào làm việc và ra khỏi không gian hạn chế, cụ thể:

– Người sử dụng lao động hoặc người quản lý trực tiếp tại cơ sở sản xuất phải bảo đảm hoàn thành việc đánh giá rủi ro và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho con người trước khi cấp phép, chấp thuận cho con người vào không gian hạn chế.

– Không ai được phép vào bên trong không gian hạn chế nếu chưa được cấp phép, chấp nhận bởi người có trách nhiệm tại đơn vị.

– Lối vào không gian hạn chế phải gắn biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và cấm người không có nhiệm vụ liên quan.

An toàn trong lao động
An toàn trong lao động

– Khi không có người bên trong và người canh gác vắng mặt thì các lối ra vào không gian hạn chế phải được che chắn phù hợp để ngăn không cho người không có thẩm quyền, không được cấp phép vào bên trong không gian hạn chế.

– Phải bảo đảm có đầy đủ ánh sáng cho người vào làm việc bên trong không gian hạn chế…

  1. Điều kiện để chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc

Ngày 24/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; trong đó quy định cụ thể về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, có hiệu lực 10/02/2019.

Theo đó, chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi được thực hiện một trong các biện pháp sau:

– Chứng từ điện tử được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan;

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

– Hệ thống thông tin có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình truyền gửi, nhận, lưu trữ trên hệ thống…

– Biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Cũng theo Nghị định này, chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, hoặc nội dung của chứng giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin.

          3. Tiền lương đối với cán bộ, công chức ngành Bảo hiểm, giai đoạn 2019-2021

Tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm, giai đoạn 2019-2021 được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 51/2018/QĐ-TTgngày 25/12/2018 Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 – 2021.

Tiền lương đối với CBCC ngành bảo hiểm
Tiền lương đối với CBCC ngành bảo hiểm

Cụ thể, mức chi tiền tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

  1. Phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư khi quy hoạch di tích

Ngày 25/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, có hiệu lực 15/12/2019.

Theo đó,một trong các căn cứ lập quy hoạch di tích là ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan; cộng đồng dân cư nơi có di tích.

          5. Quy định kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội, Kinh tế xã hội với quốc phòng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2018/NĐ-CP Về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng, có hiệu lực 10/02/2019.

Theo đó, Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội bao gồm việc kết hợp mọi hoạt động về hoạt động quốc phòng với xây dựng và thực hiện chiến lược quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển kinh tế – xã hội của bộ, ngành, địa phương; bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Nghị định số 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.
Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.

Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng bao gồm việc kết hợp trong xây dựng, tham gia thẩm định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội của bộ, ngành, địa phương; kết hợp trong phát triển vùng, lãnh thổ, kết hợp trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế.

6. Quy định cách tính thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2018.

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai
Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Theo đó, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm, thời gian trưng cầu giám định, thời gian vận chuyển hồ sơ và thời gian thực hiện trích đo địa chính thửa đất (nếu có)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *