Tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch

Ngày 09/9/2019, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực 25/10/2019, theo  đó tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh Giám đốc, phó giám đốc sở như sau:

1. Về chính trị, tư tưởng

– Trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, và đường lối đổi mới của Đảng.

– Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

– Có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật

– Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết, có trách nhiệm với công việc; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ.

– Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội,thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm, ; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài; không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

– Tuân thủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng.

3. Về trình độ

– Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí và lĩnh vực phụ trách.

– Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở.

Đại học tại chức vẫn được thi tuyển công chức
Tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo phải tốt nghiệp đại học trở lên

– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng  công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin truyền thông  quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

(Xem tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng, Phó Phòng giáo dục và Đào tạo cấp huyện)

– Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực  ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan đào tạo có thẩm quyền cấp đối với người đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

4. Tiêu chuẩn khác

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

– Bảo đảm quy định về độ tuổi bổ nhiệm; tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đảm bảo công tác trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

– Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên…

– Về năng lực uy tín: Có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp phân tích , dự báo; năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Tải toàn văn  Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *