Liên thông TTHC khai tử, xóa thường trú, hưởng chế độ tử tuất, mai táng phí

Ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg  Phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí”, theo đó:

1. Liên thông thực hiện các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú:

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa đăng ký thường trú của công an cấp xã) hoặc cấp huyện (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa đăng ký thường trú của công an cấp huyện).

2. Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng):

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã   (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa đăng ký thường trú của công an cấp xã)  hoặc cấp huyện (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa đăng ký thường trú của công an cấp huyện) và cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) trên cùng một địa bàn cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử.

Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí
Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí

3. Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chế độ mai táng phí/ hưởng mai táng phí:

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã   (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa đăng ký thường trú của công an cấp xã)  hoặc cấp huyện (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa đăng ký thường trú của công an cấp huyện) và thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hoặc xác nhận bản khai thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng phí/ hưởng mai táng phí tại cùng một địa bàn cấp xã  có thẩm quyền giải quyết đăng ký khai tử.

4. Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất:

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã   (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa đăng ký thường trú của công an cấp xã)  hoặc cấp huyện (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa đăng ký thường trú của công an cấp huyện) và chỉ thực hiện với trường hợp người lao động bị chết mà đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội  bắt buộc hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng  hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chết.

Đề án cũng nêu rõ nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu (theo mẫu quy định) cụ thể một lần, đầy đủ để công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận TTHC
UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận TTHC

Ủy ban nhân dân và Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân và Công an cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và cấp huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này.

Đề án cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các quy trình liên thông nêu trên.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *