Từ 15/5/2019: Áp dụng 27 biểu mẫu thống kê Ngành Tư pháp

Ngày 20/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTP Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

I. 27 biểu mẫu  thống kê Ngành Tư pháp

27 biểu mẫu thống kê ngành tư pháp áp dụng cho 21 lĩnh vực cụ thể như sau:

1) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

2) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

3) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

Thông tư 03/2019/TT-BTP biểu mẫu thống kê ngành Tư pháp
Biểu mẫu thống kê ngành Tư pháp

4) Tổ chức và người làm công tác pháp chế;

5) Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Mẫu đề cương báo cáo công tác phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở mới nhất

6) Hòa giải ở cơ sở;

7) Chuẩn tiếp cận pháp luật;

8) Hộ tịch;

9) Chứng thực;

10) Lý lịch tư pháp;

12) Nuôi con nuôi;

12) Trợ giúp pháp lý;

13) Đăng ký giao dịch bảo đảm;

14) Luật sư;

15) Công chứng;

16) Giám định tư pháp;

17) Đấu giá tài sản;

18) Trọng tài thương mại;

19) Hòa giải thương mại;

20) Quản lý thanh lý tài sản;

21) Tương trợ tư pháp

(Tải biểu mẫu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng và hằng năm mới nhất)

II. Cách thức báo cáo thống kê ngành tư pháp

Thông tư 03/2019/TT_BTP quy định thể thức báo cáo thống kê ngành Tư pháp như sau:

Quy định về báo cáo thống kê ngành Tư pháp
Quy định về báo cáo thống kê ngành Tư pháp

1. Báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp thực hiện dưới dạng biểu mẫu báo cáo thống kê, gồm các thông tin cụ thể về tên biểu báo cáo thống kê; tên cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo và nhận báo cáo (sau đây gọi là đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo); kỳ báo cáo; nội dung báo cáo; phân tổ; đơn vị tính; ngày tháng năm thực hiện báo cáo; họ tên, chữ ký của người lập biểu báo cáo, người kiểm tra biểu; họ tên, chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức báo cáo, đóng dấu theo quy định và các nội dung khác có liên quan.

(Tổng hợp tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực)

2. Trường hợp cần làm rõ hơn các thông tin có liên quan đến số liệu nêu trong các báo cáo thống kê và các thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư này, đơn vị báo cáo bổ sung thêm phần thuyết minh (chú thích) theo một hoặc kết hợp các hình thức sau:

a) Thể hiện tại vị trí cuối cùng bên ngoài khung biểu mẫu báo cáo thống kê, phía trên của phần chữ ký nêu tại khoản 1 Điều này (trong trường hợp nội dung chú thích không nhiều);

b) Thể hiện dưới hình thức Công văn (theo mẫu chi tiết quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này).

Thông tư 03/2019/TT_BTP  thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Tải Thông tư 03/2019/TT-BTP và Biểu mẫu thống kê ngành Tư pháp tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *