Mẫu báo cáo kết quả công tác 6 tháng và hằng năm của Ngành Nội vụ

Mẫu báo cáo công tác ngành nội vụ được quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ, có hiệu lực 25/7/2019.

1. Về thời hạn gửi báo cáo công tác Ngành nội vụ

– Báo cáo 6 tháng gửi trước 10/6 của năm báo cáo.

– Báo cáo năm gửi trước 10/12/ của năm báo cáo.

Thông tư số 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Mẫu báo cáo công tác ngành nội vụ

2. Mẫu báo cáo công tác ngành nội vụ

2.1. Mẫu báo cao công tác 6 tháng

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁOSố:       /BC-Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày      tháng    năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ

6 tháng cuối năm (Năm thực hiện báo cáo) ngành Nội vụ

PHẦN 1. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

 1. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế
 2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
 3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 4. Về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính
 5. Về công tác dân vận, dân chủ, bình đẳng giới và cán bộ nữ
  Quyền bình đẳng của nam nữ
  Quyền bình đẳng của nam nữ
 6. Về công tác quản lý nhà nước về thanh niên
 7. Về quản lý hội và tổ chức phi chính phủ

II. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

III. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

IV.LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC NỘI VỤ

V. ĐÁNH GIÁ

 1. Ưu điểm
 2. Tồn tại, hạn chế
 3. Nguyên nhân

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM

I.NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM

(Nêu cụ thể từng lĩnh vực)

II. GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 1. Giải pháp thực hiện
 2. Kiến nghị đề xuất
Nơi nhận:THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

2.2. Mẫu báo cao công tác năm

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁOSố:       /BC-Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày      tháng    năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả công tác  năm (năm thực hiện báo cáo và phương hướng nhiệm vụ  năm (Năm liền kề) ngành Nội vụ

PHẦN 1. KẾT QUẢ CÔNG TÁC  NĂM (NĂM THỰC HIỆN BÁO CÁO)

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

 1. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế
 2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
 3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 4. Về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính
 5. Về công tác dân vận, dân chủ, bình đẳng giới và cán bộ nữ
 6. Về công tác quản lý nhà nước về thanh niên
 7. Về quản lý hội và tổ chức phi chính phủ

II.LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

III. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

IV.LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC NỘI VỤ

VI.ĐÁNH GIÁ

 1. Ưu điểm
 2. Tồn tại, hạn chế
 3. Nguyên nhân

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC   NĂM (NĂM LIỀN KỀ)

I.NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM (NĂM LIỀN KỀ)

(Nêu cụ thể từng lĩnh vực)

II. GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 1. Giải pháp thực hiện
 2. Kiến nghị đề xuất
Nơi nhận:THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

TẢI BIỂU MẪU BÁO CÁO NGÀNH NỘI VỤ

RUBI

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *