Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2022, gồm 377 câu trắc nghiệm.

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2022 được biên soạn theo Thông báo số 40/TB-SNV ngày 09/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về Danh mục tài liệu các môn thi vòng 1 của kỳ thi tuyển công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2022 tại đây)
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ câu hỏi thi công chức tỉnh Lâm Đồng 2022
Bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2022

4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2020  và năm 2022  theo Thông báo số 40/TB-SNV ngày 09/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng:

Câu 1. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?

a) hưởng nguyên lương; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật

b) hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng không được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật

c) hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật

Đáp án C

Câu 2. Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

a) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

b) Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

c) Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động

Đáp án A

Câu 3. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 4. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?

a) phải bảo đảm ở mức độ cao hơn với kỷ luật đảng.

b) phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

c) phải bảo đảm ở mức độ tương đương với kỷ luật đảng.

Đáp án B

Câu 5. Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì?

a) được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian 06 tháng

b) được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời 12 tháng

c) được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển

Đáp án C

Câu 6. Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?

a) Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

b) Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

c) Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Đáp án A

Câu 7. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng Công chức không được sử dụng để:

a) Công khai trên mạng xã hội

b) Công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi Công chức công tác

c) Lưu vào hồ sơ Công chức

d) Thông báo đến Công chức được đánh giá

Đáp án A

Câu 8. Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?

a) Tổ chức họp kiểm điểm;

b). Thành lập Hội đồng kỷ luật;

c) Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

d) Tổ chức họp kiểm điểm;. Thành lập Hội đồng kỷ luật;

Đáp án D

Câu 9. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì nội dung đánh giá công chức gồm?

 a. Ba nội dung.   B. Bốn nội dung.    C. Năm nội dung.    D.  Sáu nội dung.

Đáp án D

Câu 10. Việc xem xét từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?
a) Tự nguyện thôi giữ chức vụ để chuyển giao vị trí lãnh đạo;
b) Do tự nhận thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, sức khỏe để hoàn thành
nhiệm vụ được giao hoặc vị trí công tác không phù hợp;
c) Vì các lý do chính đáng khác của công chức

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2022 gồm 377 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. Muốn tải hết phải làm sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *