Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào ngân hàng nhà nước

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố năm 2020.

Nội dung Bộ câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ s 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 năm 2019

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức năm 2019.

4. Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ  về tuyển dụng, sử dụng  và quản lý công chức, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành ngân hàng
Tài liệu trắc nghiệm thi công chức vào làm việc tại ngân hàng nhà nước

5. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 19 của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

6. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

7. Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2017)

8. Nghị định 16/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

9. Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố năm 2020, gồm 438 câu hỏi và đáp án.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi thi công chức loại C ngành Ngân hàng: 

Câu 1 .  Ngân hàng Nhà nước được tổ chức như thế nào?

a) thành hệ thống tập trung gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

b) thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

c) thành hệ thống thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

đáp án B

Câu 2. Thẩm quyền quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, các ban, hội đồng tư vấn về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước

a) Chính phủ

b) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

c) Bộ trưởng Bộ Tài chính

d) Quốc hội

Đáp án B

Câu 3. Vị trí của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

a) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b) là cơ quan thuộc Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c) là cơ quan của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đáp án A

Câu 4. Theo Quan điểm của Quyết định 986 thì Ổn định hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng đóng vai trò như thế nào   trong ổn định tiền tệ và ổn định tài chính?

a) Quan trọng    b) quyết định   c) then chốt   d) chủ chốt

Đáp án D

Câu 5.  Tổ chức tín dụng bao gồm?

a) ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô

b) ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân.

c) ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Đáp án C

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *