Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào ngân hàng nhà nước

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố năm 2022, gồm 745 câu.

Nội dung Bộ câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào các chuyên đề sau:

 Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

– Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ s 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 năm 2019

– Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức năm 2019.

– Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020  của Chính phủ quy định  về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức;

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành ngân hàng

Tài liệu trắc nghiệm thi công chức vào làm việc tại ngân hàng nhà nước

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2022)

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

– Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2017)

– Nghị định 16/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

– Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố năm 2022, gồm 721 câu

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi thi công chức loại C ngành Ngân hàng: 

Câu 1 .  Ngân hàng Nhà nước được tổ chức như thế nào?

a) thành hệ thống tập trung gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

b) thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

c) thành hệ thống thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

đáp án B

Câu 2. Thẩm quyền quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, các ban, hội đồng tư vấn về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước

a) Chính phủ

b) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

c) Bộ trưởng Bộ Tài chính

d) Quốc hội

Đáp án B

Câu 3. Vị trí của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

a) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b) là cơ quan thuộc Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c) là cơ quan của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đáp án A

Câu 4. Theo Quan điểm của Quyết định 986 thì Ổn định hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng đóng vai trò như thế nào   trong ổn định tiền tệ và ổn định tài chính?

a) Quan trọng    b) quyết định   c) then chốt   d) chủ chốt

Đáp án D

Câu 5.  Tổ chức tín dụng bao gồm?

a) ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô

b) ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân.

c) ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Đáp án C

Câu 6. Hiến pháp được thông qua khi?

a) có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

b) có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

c) có ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

Đáp án A

Câu 7. Chính phủ không có chức năng nào?

A. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

B. Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

C. Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

D Quản lý nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đáp án A

Câu 8. Nhiệm vụ nào dưới đây thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trong lĩnh vực pháp luật?

a) Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công

b) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương.

c) Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và các chương trình, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực.

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực.

Đáp án A

Câu 9. Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 10. Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người được tuyển dụng phải hoàn thành mấy nội dung trong quá trình tập sự?

A. 2 nội dung.   B. 3 nội dung.   C,4 nội dung.   D.5 nội dung.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố năm 2022, gồm 745 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *