Tài liệu ôn thi công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021, gồm 596 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021 được biên soạn theo Quyết định 1801/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về công bố danh mục tài liệu thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Thái Bình năm 2021.

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: Chương I, Chương V, VI, VII, IX

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 : Chương I, II, III; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.: Điều 2

3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008: Chương I, II, V, VIII, IX; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. (Điều 1)

Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021
Tài liệu ôn thi công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021

4. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn: Chương I, II, III, IV, V, VII, VIII; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã (Điều 1);

5. Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

6. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

7. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

8. Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Chương I, II, III.

9. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vê đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã  năm 2021 của tỉnh Thái Bình: 

Câu 1. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng

a) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. . Định lề trang  của văn bản hành chính là?

a) Cách mép trên và mép dưới 15 – 20 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm

b) Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm

c) Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 10 – 15 mm

              Đáp án B

Câu 3 Chủ tịch UBND không giữ chức vụ

a) quá 2 nhiệm kỳ liên tục ở cùng một đơn vị hành chính

b) quá 2 nhiệm kỳ ở cùng một đơn vị hành chính

c) quá 2 nhiệm kỳ liên tục.

Đáp án A

Câu 4. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào những quy định nào?

a) Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo từng chức danh được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

b) Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

c) Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo từng chức danh được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

Đáp án A

Câu 5. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như thế nào?

a) Loại 1: tối đa 23 người; Loại 2: tối đa 21 người; Loại 3: tối đa 19 người.

b) Loại 1: tối đa 25 người; Loại 2: tối đa 23 người; Loại 3: tối đa 21 người.

c) Loại 1: tối đa 21 người; Loại 2: tối đa 19 người; Loại 3: tối đa 17 người.

Đáp án A

Câu 6. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Trong đó?

a) không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập.

b) phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập

c) ưu tiên loại hình đào tạo, trường công lập

Đáp án A

Câu 7. Theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP thì Việc thu thập ý kiến đánh giá được thực hiện như thế nào?

a) thường xuyên, liên tục    b) Định kỳ hằng tháng   c) Định kỳ hằng quý  d) Định kỳ hằng năm

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021, gồm 596 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tài liệu ôn thi tin học công chức cấp xã tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Anh cho em xin Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021 với ạ.

  2. Cho e xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021 với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *