Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Giáo dục tỉnh Bình Định 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục tỉnh Bình Định năm 2021, gồm 277 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành giáo dục tỉnh Bình Định được biên soạn theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành Giáo viên tỉnh Bình Định năm 2021 tập trung vào các chuyên đề sau: 

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức ngành Giáo dục huyện Phù Cát tỉnh Bình Định năm 2020, gồm 227 câu trắc nghiệm có đáp án theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.)

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Tài liệu ôn thi công chức, viên chức Ngành tỉnh Bình Định 2021
Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Giáo dục tỉnh Bình Định 2021

1. Những quy định chung (Chương I) Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2. Quyền, nghĩa vụ của viên chức (Chương II)Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

3. Tuyển dụng, sử dụng viên chức (Chương III)Điều, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

4. Quản lý viên chức (Chương IV) Điều 48

5. Khen thưởng và xử lý vi phạm (Chương V) Điều 51,52, 53, 54, 55, 56, 57

2. Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

1. Những quy định chung (Chương I) Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22

2. Hệ thống giáo dục quốc dân (Chương II)-Điều 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3. Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác (Chương III) Điều 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60

4. Nhà giáo (Chương IV) Điều 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79

5. Người học (Chương V) Điều 80, 81, 82, 83

6. Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục (Chương VI) Điều 89, 90, 91, 92, 93, 94

7. Quản lý nhà nước về giáo dục (Chương VIII)Điều 104, 105

3. Điều lệ nhà trường (theo cấp học tương ứng thí sinh dự tuyển)

3.1. Điều lệ Trường tiểu học, ban hành theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020.

1. Quy định chung (Chương I) Các điều: 1, 2, 3, 4, 6, 7.

2. Tổ chức và quản lý nhà trường (Chương II) Các điều: 9, 10.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

3. Tổ chức hoạt động giáo dục (Chương III)Các điều: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

4. Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên (Chương IV)Các điều: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

5. Nhiệm vụ và quyền của học sinh (Chương V)Các điều: 33, 34, 35, 37, 38.

6. Tài sản và tài chính của nhà trường (Chương VI)Các điều: 40, 41, 42, 43.7. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (Chương VII)Các điều: 44, 45.

3.2. Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020.

1. Quy định chung (Chương I)Các điều: 1, 2, 3, 4, 6, 7.

2. Tổ chức và quản lý nhà trường (Chương II) Các điều: 9, 10.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

3. Tổ chức hoạt động giáo dục (Chương III) Các điều: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

4. Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên (Chương IV) Các điều: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

5. Nhiệm vụ và quyền của học sinh (Chương V) Các điều: 33, 34, 35, 36, 37, 38.

6. Tài sản và tài chính của nhà trường (Chương VI) Các điều: 40, 41, 42, 43.

7. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (Chương VII) Các điều: 44, 45.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành Giáo dục tỉnh Bình Định năm 2021:

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 2. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì?

a) tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn củahp đng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật

b) chấm dứt hợp đồng nếu không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật

c) tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn củahợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật

Đáp án A

Câu 3.  Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý nào?

a) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội.

b) học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

c) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Đáp án C

Câu 4.  Thẩm quyền quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục 

a) Quốc hội     b) Chính phủ   c) HĐND cấp tỉnh   d) UBND cấp tỉnh

Đáp án C

Câu 5. Trường tiểu học thực hiện chương trình giáo dục do ?

a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, kế hoạch thời gian năm học và thời lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

b) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, kế hoạch thời gian năm học và thời lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

C) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành, kế hoạch thời gian năm học và thời lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức ngành Giáo dục tỉnh Bình Định năm 2021, gồm 227 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *