Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Định 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2021, gồm 337 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Định được biên soạn theo Thông báo của Hội đồng số 05/TB-HĐTD ngày 23/02/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Định tập trung vào các chuyên đề sau: 

I. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

Tài liệu ôn thi công chức, viên chức Ngành tỉnh Bình Định 2021
Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Định 2021

2. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

II. VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC

1. Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010: Luật Viên chức

– Chương I. Những quy định chung

– Chương II. Quyền và nghĩa vụ của viên chức

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

– Chương I. Những quy định chung

– Chương II. Các hành vi vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật: Mục 1, Mục 3

4. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Chương I. Những quy định chung

– Chương II. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Mục 3.

5. Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009: Luật khám bệnh, chữa bệnh

– Chương I.Những quy định chung

– Chương II. Quyền và nghĩa vụ của người bệnh

– Chương III. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

6. Luật số 25/QH12 ngày 14/11/2008: Luật Bảo hiểm y tế và Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

– Chương I. Những quy định chung

– Chương IV. Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế

– Chương VIII. Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

7. Luật số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

– Chương I. Những quy định chung

– Chương II. Phòng bệnh truyền nhiễm

– Chương IV. Chống dịch

8. Luật số 09/2012/QH12: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

– Chương I. Những quy định chung

– Chương II. Các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá

9. Luật số 44/2019/QH14: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

– Chương I. Những quy định chung

– Chương II. Biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia

9. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

10.Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế;

– Chương I. Những quy định chung

– Chương II. Quản lý chất thải y tế

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2021:

Câu 1.  Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm:

a) phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là nền tảng, y tế cơ sở là then chốt; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y

b) phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y

c) phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại

Đáp án B

Câu 2. Đầu tư cho công tác dân số là

a) Đầu tư cho phát triển.

b) Đầu tư cho tương lai

c) Đầu tư cho thế hệ sau

Đáp án A

Câu 3. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 4. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 5. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?

a) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 b) Chính trị tư tưởng; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

c) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

đáp án C

Câu 6. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là?

a) văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

b) văn bản do cơ quan   có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

c) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề.

Đáp án A

Câu 7. Bệnh truyền nhiễm là?

a) bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

b) bệnh lây truyền trực tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

c) bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2021, gồm 337 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành y tế tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *