Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 2022, gồm 487 câu theo danh mục tài liệu ôn tập của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Cẩm Mỹ, tập trung vào các văn bản sau:

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 2023

1. Hiến pháp năm 2013

+ Chương 1: Chế độ chính trị

+ Chương 2: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

+ Chương 9: Chính quyền địa phương

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019

+ Chương 1: Những quy định chung

+ Chương 2: Chính quyền địa phương ở nông thôn

+ Chương 6: Hoạt động của chính quyền địa phương

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 2022
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 2022

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019

4. Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020

+ Chương 2: Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật

+ Chương 10: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Chương 11: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã

+ Chương 13: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc áp dụng, công khai văn bản quy phạm pháp luật

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 2022, gồm 487 câu:

Câu 1. Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúng

a) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân miễn nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

c) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân cách chức khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Đáp án A

Câu 2. Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?

a) pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

b) nhà nước trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

c) luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Đáp án C

Câu 3. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 4. Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?

a) Tập thể và quyết định theo đa số.

b) hội nghị và quyết định theo đa số.

c) hội nghị, tập thể và quyết định theo đa số.

Đáp án B

Câu 5. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở xã là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân xã và Ủy bannhân dân xã.

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân xã,Ủy ban nhân dân xã, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

c) cấp chính quyền địa phương có Hội đồng nhân dân xã

d) cấp chính quyền địa phương có Ủy ban nhân dân xã.

Đáp án A

Câu 6. Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  miễn nhiệm.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Bãi nhiệm.

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 7 . Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A.Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

B.Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ

C.Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát

D.Tận tuỵ phục vụ nhân dân

Đáp án D

Câu 8. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây?

a) đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó được thông qua.Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

b) đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó được ban hành.Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

c) đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

Câu 9. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã do cơ quan nào tổ chức soạn thảo và trình Hội đồng nhân dân?

a) Ủy ban nhân dân cùng cấp

b) Các ban của Hội đồng nhân dân cấp xã

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 2022, gồm 487 câu.

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *