Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận TP Hải Phòng năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hải Phòng Năm 2022, tập trung vào các văn bản sau:

SttTên loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN  VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC BỘ MÁY
1.Điều lệ Đảng19/01/2011Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam
2.Hiến pháp11/8/2013Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Chương I, từ Chương V đến chương XI)
3.Luật77/2015/QH1319/5/2015Luật Tổ chức chính quyền địa phương (chương I, chương II (mục 2, 3), chương III (mục 1, 2, 4, 5), chương VI
4.Luật47/2019/QH1422/11/2019Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Điều 2, 3, 4)
5.Quy định04-Qđi/TW25/7/2018Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
6.Quy định212-QĐ/TW30/12/2019Quy định   của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
7.Quy định10-Qđi/TW12/12/2018Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
8.Quy định202-QĐ/TW02/8/2019Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện
9.Quy định46-QĐ/TW27/12/2013Quy định của Ban Bí thư  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
II. CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ VÀ KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH

Tài liệu thi công chức thành phố Hải Phòng 2020
Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận TP Hải Phòng năm 2022
10.Luật22/2008/QH1213/11/2018Luật Cán bộ, công chức
11.Luật59/2019/QH1425/11/2019Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
12.Luật36/2018/QH1420/11/2018Luật Phòng, chống tham nhũng
13.Nghị định138/2020/NĐ-CP27/11/2020Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
14.Nghị định112/2020/NĐ-CP18/9/2020Nghị định của Chính phủ về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
15.Nghị định90/2020/NĐ-CP13/8/2020Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
16.Nghị định62/2020/NĐ-CP06/01/2020Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
17.Quyết định03/2007/QĐ-BNV26/02/2007Quyết định của Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
18.Thông tư02/2021/TT-BNV11/6/2021Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
19.Luật80/2015/QH1322/6/2015Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chương I, chương II, chương VIII, Chương IX, chương X, Chương XI, Chương XII, Chương XIII, Chương XIV, Chương XV, Chương XVI
20.Luật63/2029/QH1418/6/2020Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
21.Nghị định34/2016/NĐ-CP14/5/2016Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
22.Nghị định154/2020/NĐ-CP31/12/2020Sửa đổi một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
23.Nghị định30/2020/NĐ-CP05/3/2020Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư
24.Quy định66-QĐ/TW06/02/2017Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
25.Nghị quyết76/NQ-CP15/7/2021Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2026
26.Nghị định45/2020/NĐ-CP08/4/2020Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hải Phòng Năm 2022:

Câu  1. Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của Đảng uỷ cơ sở

a) quyết định khiển trách, cảnh cáo, cách chức đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

b) quyết định khiển trách, cảnh cáo, khai trừ đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

c) quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

Đáp án C

Câu 2. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 3. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 4. Theo Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy thì nội dung nào sau đây không thuộc nhiệm vụ tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy?

a) Nghiên cứu, tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, kết luận của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

b) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức xây dựng Đảng.

c) Nghiên cứu, đề xuất và giúp ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy tổ chức thực hiện chương trình công tác; xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đáp án C

 Câu 5. Không giải quyết thôi việc đối với công chức?

a) đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hành chính

b) đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

c) đang trong thời gian xem xét kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự

Đáp án B

Câu 6. Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những hình thức nào?

A) Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng

B) Chỉ kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

C) Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng; kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

D) Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất.

Đáp án C 

Câu 7. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp nào dưới đây?

a)Trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng 

b)Trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng   thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng

c)Trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng

Đáp án A

Câu 8. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nào thì bị xử lý kỷ luật?

a) các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

b) những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

d) Tất cả hành vi trên

Đáp án D

Câu 9. Một trong những tiêu chí bắt buộc  Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được  thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 70% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

b) 90% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 90% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng ;

d) 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đáp án D

Câu 10. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính gồm?

a) Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

b) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

c) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; nhân viên; Cán sự;

d) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

Đáp án D

Câu 11. Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, không có văn bản nào dưới đây (luật mới)?

a) Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

b) nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

c) Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đáp án C

Câu 12. Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?

a) tên gọi chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở

b) tên gọi chính thức của cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở

c) tên gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở

Đáp án A

Câu 13 . Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì đến năm bao nhiều thì  Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước.

a) 2023   b) 2025   c) 2027   d) 2030

Đáp án D

Câu 14. Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?

a) Nghị quyết. Quyết định. Chỉ thị. Kết luận. Quy chế.

b) Thông tri. Hướng dẫn. Thông báo. Báo cáo. Kế hoạch. Quy hoạch. Chương trình.

c) Đề án. Phương án. Dự án. Tờ trình. Công văn. Biên bản.

d) Chiến lược. Lời kêu gọi. Tuyên bố

Đáp án D

Câu 15. Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thành lập các Ban nào dưới đây?

a) Ban pháp chế, Ban kinh tế – ngân sách, Ban văn hóa – xã hội, Ban dân tộc

b) Ban pháp chế, Ban kinh tế – ngân sách, Ban văn hóa – xã hội

c) Ban pháp chế, Ban kinh tế – ngân sách, Ban văn hóa – xã hội, Ban đô thị

d) Ban pháp chế, Ban kinh tế – ngân sách, Ban đô thị

Đáp án C

Câu 16. Theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban bí thư về chức năng,nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện. Bộ máy Hội Nông dân tỉnh hiện nay có mấy ban chuyên môn ?

a) 4 ban và văn phòng

b) 3 ban, văn phòng và trung tâm.

c) 2 ban, văn phòng và trung tâm

d) Cả 3 phương án còn lại điều sai.

Đáp án D

Câu 17.  Đâu là hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử?

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh, kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

b) Kiểm tra hồ sơ, gửi các thông tin phản hồi cho tổ chức, cá nhân theo các thông tin tổ chức, cá nhân đã đăng ký khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

c) Sử dụng tài khoản giao dịch điện tử đã đăng ký đăng nhập vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để theo dõi, giải quyết hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả;

d) Báo cáo Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính khi phát hiện các hành vi sử dụng hệ thống thông tin không đúng mục đích, các dấu hiệu gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh thông tin để kịp thời xử lý;

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hải Phòng Năm 2022, gồm 1487 câu (Lưu ý: THiếu mục 7, 8, 9)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *