Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai năm 2023, gồm các văn bản sau:

Liên hệ: zalo 0935634572 hoặc mail kesitinh355@gmail.com để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai năm 2023

 1. Hiến pháp 2013: Chương I, Chương V, VI, VII, VIII, IX
 2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Chương I, Chương II (mục 3); chương III (mục 5); Chương VI (mục 1, mục 2)
 3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Chương I, Chương II, Chương V, Chương IX)
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019: Điều 1
 5. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 6. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân số
 7. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 8. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
 9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần liên quan đến công chức)
 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (nội dung liên quan đến công chức)
 11. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai năm 2023

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 2023
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 2023

Câu 1. Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) HĐND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 2. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức bao nhiêu lần hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân ở địa phương về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương

a) Một lần

b) ít nhất một lần

c) Hai lần

Đáp án B

Câu 3  Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?

a) Ba loại: loại I, loại II và loại III

b) Bốn loại: loại I, loại II, loại III và loại IV

c) Năm loại: loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V

Đáp án A

Câu 4. Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

A- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

B- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

C- Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

D- Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

Đáp án B

Câu 5. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2030:

a) 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

b) 60% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

c) 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

d) 80% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

Đáp án A

Câu 6. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Việc khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện như thế nào?

a) Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

b) Thực hiện theo quy định của điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương.

c) Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương.

d) Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án C

Câu 7. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 8. Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm?

a) đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại diện tổ chức chính trị – xã hội có liên quan và toàn thể công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) đại diện lãnh đạo chính quyền, đại diện tổ chức chính trị – xã hội có liên quan và toàn thể công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và toàn thể công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đáp án A

Câu 9. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?

a) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 b) Chính trị tư tưởng; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

c) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

đáp án C

Câu 10. Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá bao nhiêu phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được dự thi?

a) 15 phút

b) 30 phút

c) 45 phút

d) 60 phút

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai năm 2023, gồm hơn 1000 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *