Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau , gồm 1197 câu trắc nghiệm, theo Thông báo 02/TB-HĐ ngày 14/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức huyện Ngọc Hiển về danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chức cấp xã năm 2022.

I. Khối kiến thức về Đảng, Đoàn thể

 1. Văn kiện Đại hội 12, 13 – Đảng cộng sản Việt Nam
 2. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam
 3. Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 ngày 28/7/2021 củaBan Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 4. Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành  Điều lệ Đảng
 5. Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
 6. Nghị quyết 04-NQ/TW năm 2016 Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 7. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 8. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
  Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2022
  Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2022

II. Khối kiến thức về nhà nước và pháp luật

 1. Hiến pháp năm 2013.
 2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 3.  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 4. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã
 5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 6. Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau , gồm 1197 câu trắc nghiệm

Câu 1. Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 là:

A.Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số.

B.Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

C.Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số.

D.Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển nền kinh tế số.

Đáp án C

Câu 2. Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của Đảng uỷ cơ sở

a) quyết định khiển trách, cảnh cáo, cách chức đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

b) quyết định khiển trách, cảnh cáo, khai trừ đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

c) quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

Đáp án C

Câu 3. Quyết định kỷ luật của tổ chức đảng cấp trên kỷ luật đảng viên vi phạm có hiệu lực:

A.Sau khi tổ chức đảng có thẩm quyền bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật

B.Sau khi ký ban hành quyết định kỷ luật

C.Sau khi công bố quyết định kỷ luật

D.Từ ngày ký quyết định kỷ luật

Đáp án C

Câu 4. Nội dung thẩm tra, xác minh  Đối với người vào Đảng?

a) Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

b) Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

c) Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

d) Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Đáp án A

Câu 5. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp cấp nào trở lên?

a) có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

b) có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

c) có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

d) có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Đáp án A

Câu 6. Theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, biểu hiện nào là biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên?

A. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

B. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

C. Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

D. Cả 3 phương án đều đúng

Đáp án D

 Câu 7. Theo Chỉ thị 05-CT/TW thì đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của?

a) cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

b) cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

c) cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu,

Câu 8. Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 9. Ủy ban nhân dân gồm?

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND

Đáp án A

Câu 10. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được?

a) mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy bannhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan đến địa phương

b) mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy bannhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan

c) mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy bannhân dân cùng cấp

Đáp án B

Câu 11. công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 12. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã   được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì?

a) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

b) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

c) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

Đáp án A

 Câu 13. Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau , gồm 1197 câu trắc nghiệm (Lưu ý: Thiếu văn kiện Đại hội 12, Đại hội Đảng bộ Cà Mau, Nghị định 46)

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *