Tài liệu thi công chức tỉnh Hà Tỉnh năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Hà Tỉnh năm 2022  Ban hành kèm theo  Quyết định của UBND tỉnh Hà Tỉnh về ban hành danh mục Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013.
2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (đã được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội).
3. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (đã được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội).
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Tài liệu thi công chức tỉnh Hà Tỉnh năm 2022
Tài liệu thi công chức tỉnh Hà Tỉnh năm 2022

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Hà Tỉnh năm 2022

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

a) Tổng Thanh tra Chính phủ

b) Chủ tịch Quốc hội

c) Thủ tướng Chính phủ

d) Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đáp án C

Câu 2. Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quyết định khi nào?

a) Trên ½ tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

b) Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

c) Trên ½ tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành.

d) 2/3 tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành.

Đáp án B

Câu 3. Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?

a) chính quyền địa phương cấp huyện

b) chính quyền địa phương cấp xã

c) UBND cấp huyện

Đáp án A

Câu 4. Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?

a) chính quyền địa phương cấp tỉnh

b) UBND cấp tỉnh

c) HĐND cấp tỉnh

Đáp án A

Câu 5. Nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng để?

a) cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái ở trong thời gian đảm nhiệm công tác

b) cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái thuê trong thời gian đảm nhiệm công tác

c) cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái mượn trong thời gian đảm nhiệm công tác

d) cán bộ, công chức thuê trong thời gian đảm nhiệm công tác

Đáp án B

Câu 6. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương

d) Giáng chức

Đáp án D

Câu 7. Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với?

a) công chức giữ chức vụ lãnh đạo

b) công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

c) công chức

Đáp án B

Câu 8. Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

a) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

b) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

c) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì vẫn thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng

Đáp án C

Câu 9. Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?

a) sang vị trí việc làm cùng vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

b) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

c) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đáp án B

Câu 10. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?

a) 80%

b) 85%

c) 90%

d) 100%

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Hà Tỉnh năm 2022  , gồm 877 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *