Tài liệu thi công chức Ủy Ban chứng khoán nhà nước năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi kiến thức chung  ôn thi công chức Ủy Ban chứng khoán Nhà nước năm 2022, gồm các văn bản sau đây:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ năm 2019

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 (Từ Điều 1 đến Điều 22)

4.  Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019

 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

6. Tài liệu bồi dưỡng chương trình Ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ Nội vụ gồm 3 chuyên đề:

Tài liệu thi công chức Ủy Ban chứng khoán nhà nước năm 2022
Tài liệu thi công chức Ủy Ban chứng khoán nhà nước năm 2022

+ Chuyên đề Nhà nước trong hệ thống chính trị

+ Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

+ Chuyên đề Đạo đức công vụ

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

8. Luật Chứng khoán năm 2019

9. Quyết định 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

10. Quyết định 538/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

11. Quyết định số: 539/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

12. Quyết định Số 535/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung  ôn thi công chức Ủy Ban chứng khoán Nhà nước năm 2022:

Câu 1. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc

a) bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

b) phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

c) trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Đáp án B

Câu 3. Chính phủ là cơ quan?

a) quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

b) hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

c) nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Đáp án B

Câu 4. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm, buộc thôi việc

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc

Đáp án A

Câu 5 . Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực

a) 5 tháng   b) 6 tháng   c) 7 tháng    d) 12 tháng

Đáp án B

Câu 6. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật nào?

a) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

b) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước

c) áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn

Đáp án A

Câu 7. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành ngày, tháng năm nào?

a) 14/7/2021    b) 15/7/2021    c) 16/7/2021    d) 17/7/2021

đáp án B

Câu 8. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

A. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

B. Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

C. Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

D. Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung  ôn thi công chức Ủy Ban chứng khoán Nhà nước năm 2022, gồm 748 câu (Lưu ý: Thiếu mục 8 đến mục 12)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *