Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 được biên soạn theo Thông báo số 72/TB-HĐTTCC ngày 13/1 /2022 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc, tập trung vào các chuyên đề sau:

  1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trừ chương VIII
  2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, trừ Chương III, IV, V, VII
  3. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
  4. Nghị quyết 76/NQ-CP về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
  5. Quyết định 69/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành  Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
    Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc 2021
    Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021: 

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 2. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 3. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc

a) bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

b) phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

c) trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Đáp án B

Câu 4. Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

a) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

b) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

c) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án C

Câu 5. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chủ tịch UBND được bầu

a) tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu hội đồng nhân dân

b) trong nhiệm kỳ của HĐND phải là đại biểu hội đồng nhân dân

c) tại kỳ họp thứ nhất của HĐND không nhất thiết phải là đại biểu hội đồng nhân dân

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?

a) Chủ tịch, phó Chủ tịch

b) Chủ tịch, phó Chủ tịch và ủy viên

c) Bí thư, Chủ tịch, phó Chủ tịch

Đáp án B

Câu 7. Theo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì Tiết kiệm là ?

a) việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định

b) việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động hoặc tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định

c) việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

Đáp án A

Câu 8. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên ở những lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là ?

a) việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định

b) việc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

c) việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

d) việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định và sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

Đáp án C

Câu 9 . Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào   Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

a) Bộ Nội vụ   b) Văn phòng Chính phủ  c) Bộ Tư pháp    d) Bộ Thông tin và truyền thông

Đáp án D

Câu 10. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào   Chủ trì triển khai nội dung phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

a) Bộ Nội vụ    b) Văn phòng Chính phủ   c) Bộ Tư pháp    d) Bộ Thông tin và truyền thông

Đáp án D

Câu 11. Mục đích của Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là?

a) Xây dựng và thực hiện văn hóa công vụ nhằm hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, trung thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội.

b) Xây dựng, môi trường làm việc văn minh, hiện đại, lịch sự, bảo đảm tính trang nghiêm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

c) Làm căn cứ để thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức khi vi phạm các chuẩn mực ứng xử, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng văn hóa công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 12. Theo Quyết định 69/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành  Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  thì Cán bộ, công chức phải?

a) trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân

b) trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân

c) trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam; bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân

d) trung thành với Nhân dân; bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *