Tài liệu thi viên chức sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp năm 2021 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, gồm 222 câu .

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi theo Thông báo 69/TB-HĐTDVC ngày 12/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn  về Danh mục tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021, bao gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12

2.Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn năm 2021
Tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn 2021

4. Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

5.Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

6. Quyết định số 177/QĐ-SNN ngày 12/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Dưới đây là một số câu trong  bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp năm 2021 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn:

Câu 1 . Theo Luật Viên chức thì Những việc nào dưới đây viên chức  được làm?

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

b) Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân đúng với quy định của pháp luật.

c) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 2. Trong thời gian biệt phái, cơ quan nào có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi cho viên chức?

a) đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

b) đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức biệt phái đến làm việc có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

c) đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái và đơn vị sự nghiệp nơi viên chức biệt phái tới làm việc có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

Đáp án A

Câu 3.  Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng

Đáp án B

Câu 4. Nguyên tắc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?

a) Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

b) Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

c) Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm quá nhiều số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Đáp án B

Câu 5. Một trong những  Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là?

a) Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 10 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

b) Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

c) Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 20 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Đáp án B

Câu 6. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn làm việc theo chế độ nào dưới đây?

a) Làm việc theo chế độ thủ trưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đi đôi với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chế độ giao ban, hội ý lãnh đạo Sở

b) Làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đi đôi với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chế độ giao ban, hội ý lãnh đạo Sở

c) Làm việc theo chế độ tập thể kết hợp chế độ thủ trưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đi đôi với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chế độ giao ban, hội ý lãnh đạo Sở

d) Làm việc theo chế độ tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đi đôi với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chế độ giao ban, hội ý lãnh đạo Sở

Đáp án A

Câu 7. Thẩm quyền quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó  các tổ chức thuộc Sở; Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  thuộc UBND huyện?

a) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

b) Tỉnh ủy   c) HĐND tỉnh    d) UBND tỉnh

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bbộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp năm 2021 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, gồm 222 câu .

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *