Tài liệu thi viên chức sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2024, gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

 4.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật   số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

5. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2021, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020

6. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

7. Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023
Tài liệu thi viên chức sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2024

9. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

11. Nghị định 115/2020/NĐ-CP  ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12. Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Câu 1 Thẩm quyền Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?

a) Quốc hội

b) Chính phủ

c) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

d) Bộ Chính trị

Đáp án A

Câu 2. Cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

a) Quốc hội

b) Chính phủ

c) Bộ Nội vụ

d) Đảng cộng sản Việt Nam

Đáp án B

Câu 3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

a) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

b) Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

c) Biện pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 4. Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động thì Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp động?

a) 12 tháng tuổi

b) 24 tháng tuổi

c) 36 tháng tuổi

Đáp án C

Câu 5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất bao nhiêu ngày

a) 30 ngày

b) 45 ngày

c) 60 ngày

Đáp án B

Câu 6. Vi phạm hành chính là?

a) hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

b) hành vi có lỗi cố ý do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

c) hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

d) hành vi có lỗi vô ý do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đáp án A

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính

 Câu 7. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người ra quyết định phải gửi quyết định cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cưỡng chế và cá nhân, tổ chức có liên quan?

a) 02 ngày làm việc

b) 03 ngày làm việc

c) 04 ngày làm việc

d) 05 ngày làm việc

Đáp án A

Câu 8.  Người đã chp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn bao nhiêu năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định?

a) 01 năm

b) 02 năm

c) 03 năm

d) 04 năm

Đáp án B

Câu 9. Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp mấy hạng?

a) 03 hạng

b) 04 hạng

c) 05 hạng

d) 06 hạng

Đáp án C

Câu 10. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90 được sử dụng?

a) làm cơ sở để xem xét trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

b) làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

c) làm cơ sở để đối chiếu trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Đáp án B

Câu 11. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 12. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?

a) phải bảo đảm ở mức độ cao hơn với kỷ luật đảng.

b) phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

c) phải bảo đảm ở mức độ tương đương với kỷ luật đảng.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2024, gồm  1087 câu (Lưu ý thiếu Nghị định 116/2021/NĐ-CP)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *