Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Đồng Nai năm 2023 theo Quyết định 280/QĐ-HĐTD ngày 21/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai về thông báo tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2023.

1.Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2.Luật Cán bộ, công chức 2008;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

6.Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

8.Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

9.Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

10.Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

11.Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 12. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023

 

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Đồng Nai năm 2023

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bãi nhiệm chức vụ nào dưới đây?

a) Tổng kiểm toán nhà nước

b) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

c) Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

d) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Đáp án A

Câu 2. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định của cơ quan nào?

a) Quốc hội

b) Chính phủ

c) Thủ tướng Chính phủ

d) Bộ Nội vụ

Đáp án B

Câu 3. Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì?

a) tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật

b) tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật

c) tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật

d) tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật

Đáp án A

Câu4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?

a) Nghị quyết, quyêt định, chỉ thị

b) Nghị quyêt, quyết định

c) Nghị quyết, chỉ thị

Đáp án B

Câu 5.  Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Hiến pháp; Bộ luật, luật , nghị quyết 

b) Hiến pháp; Bộ luật, luật

c) Hiến pháp; luật , nghị quyết

Đáp án A

Câu 6: Thế nào là tham nhũng?

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

C) Tham nhũnglà hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đáp án C 

Câu 7: Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?

A) Công dân chỉ có quyền phát hiện  và  báo tin về hành vi tham nhũng.

B) Công dân chỉ có quyền giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

C) Công dân chỉ có quyền phát hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

D) Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đáp án D

Câu 8. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

a) Trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao

b) Trở thành nước phát triển, thu nhập trung bình cao

c) Trở thành nước phát triển, thu nhập cao

Đáp án C

Câu 9. Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm (2021-2025) đạt khoảng?

a) 6 – 6,5%/năm.

b) 6,5 – 7%/năm.

c) 7 – 7,5%/năm.

d) 7,5 – 8%/năm.

Đáp án B

Câu 10. Đến năm 2030, Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm?

a) 10 quốc gia hàng đầu

b) 20 quốc gia hàng đầu

c) 30 quốc gia hàng đầu

d) 40 quốc gia hàng đầu

Đáp án C

Câu 11. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng đối với  Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Bãi nhiệm.

Đáp án B

Câu 12.  Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí nào sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này; Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

b) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này; Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 60% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

c) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này; Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 70% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Đáp án A

Câu 13. Việc Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mấy nguyên tắc?

a) 4 nguyên tắc

b) 5 nguyên tắc

c) 6 nguyên tắc

d) 7 nguyên tắc

Đáp án B

Câu 14. Theo quan điểm của Nghị quyết 26  công tác cán bộ là?

a) khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng

b) khâu “quan trọng” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

c) khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đáp án C

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải   Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Đồng Nai năm 2023 theo Quyết định 280/QĐ-HĐTD ngày 21/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai gồm 1123 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *