Đáp án 500 câu thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc đáp án 500 câu trắc nghiệm kiến thức chung  dùng cho các kỳ thi nâng ngạch công chức ngành kiểm tra Đảng năm 2023 theo ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm do Hội đồng nâng ngạch Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành tại Quyết định số 1303/QĐ-UBKTTQW-HĐTNN ngày 06/11/2023.

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu Quốc hội không có quyền chất vấn chủ thể nào?

a) Chủ tịch nước

b) Thủ tướng Chính phủ

c) Chủ tịch Quốc hội

d) Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Đáp án D

Câu 2. Theo Hiến pháp năm 2013, Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo  là quyền của ai?

A. Của mọi người

B.Của công dân.

C.Của chức sắc, tín đồ tôn giáo.

D.Của một bộ phận quần chúng có tín ngưỡng, tôn giáo.

Đáp án A

Câu 3. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

a) Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước

b) Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

c) quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

d) Hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

Đáp án B

Đáp án 500 câu thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023
Tài liệu thi nâng ngạch công chức ngành kiểm tra Đảng

Câu 4. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

a) Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia

b) Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông

c) Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước

d) Phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia

Đáp án D

Câu 5. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ làm việc?

a) theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

b) tập trung dân chủ

c) Thủ trưởng

d) Tập thể

Đáp án A

Câu 63. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?

A.Xây dựng nước Việt Nam trở thành nước XHCN và cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa.

B.Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

C.Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

D.Xây dựng nước Việt Nam độc lập và cuối cùng là nước xã hội chủ nghĩa.

Đáp án C

Câu 65. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là gì?

a) Tâp trung dân chủ

b) Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

c) Đoàn kết thống nhất

d) Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

Đáp án A

Câu 66. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) Được thông tin và thảo luận các vấn đề về cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, chính sách của Đảng

b) Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức

c) Biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

d) Trình bảy ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình

Đáp án C

Câu 67. Điều lệ Đảng hiện hành quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do tổ chức Đảng nào xem xét, quyết định?

a.Đảng ủy cơ sở

b.Đảng bộ

c.Chi ủy

d.Chi bộ

Đáp án D

 Câu 71, Theo Điều lệ Đảng hiện hành, Đảng uỷ cơ sở có từ bao nhiêu uỷ viên trở lên bầu ban thường vụ?

a) 6 ủy viên trở lên

b) 7 ủy viên trở lên

c) 8  ủy viên trở lên

d) 13 ủy viên trở lên

Đáp án D

Câu 75. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, đảng viên bị hình phạt tù từ cải tạo không giam giữ trở lên phải:

a) khiển trách

b) cảnh cáo

c) cách chức

d) khai trừ

Đáp án D

Câu 91. Theo quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp nào?

a) bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

b) bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

c) bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

d) bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Đáp án A

Câu 92. Theo quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thực hiện theo hướng dẫn của cấp nào?

a) Bộ Chính trị

b) Ban Bí thư.

c) Ban Tổ chức Trung ương

d) cấp ủy trực thuộc trung ương

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn đáp án 500 câu trắc nghiệm kiến thức chung  dùng cho các kỳ thi nâng ngạch công chức ngành kiểm tra Đảng năm 2023

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung thi nâng ngạch công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *