Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính Bộ Tài chính năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính Bộ Tài chính năm 2023, gồm các văn bản sau.

I. Văn bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Chính phủ, Bộ Tài chính; Về Ngân sách; Về văn bản quy phạm pháp luật

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (Chương I, II, III, VII);
 2. Luật Tổ chức Chỉnh phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
 3. Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 123/2016;
 4. Nghị định 14/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tài chính;
 5. Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;
 6. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL; NĐ số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành VBQPPL; Nghị định  số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016.
  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính Bộ Tài chính năm 2023, với hơn 1000 câu 
  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính Bộ Tài chính năm 2023, với hơn 1000 câu

II. Văn bản về Viên chức; Tinh giản biên chế

 1. Luật Viên chức năm 2010;
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
 3. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý VC;
 4. Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của CP vể vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 5. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của CP quy định về xử lý kỷ luật đối với CCVC;
 6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của CP về đánh giá và phân loại CB, CC, VC; NĐ số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 90/2020;
 7. Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của CP về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 101;
 8. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của CP quy định về tinh giảm biên chế.

III. Văn bản về Luật Phòng chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thu hút cán bộ; Đề án công vụ; cơ chế tự chủ và thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị Sự nghiệp công lập

 1. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018;
 2. Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 213;
 3. Nghị định số 140/2017/NĐ-CP nagỳ 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
 4. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của TTCP về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;
 5. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
 6. Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

III. Văn bản về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội và Chính phủ

 1. Nghị quyết số 23/2021/QH15 về kế hoạch Tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025;
 2. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa;
 3. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
 4. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
 5. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
 6. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;
 7. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ước Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với CB, CC, VC, lực lượng vũ trang và người lao động trong Doanh nghiệp;
 8. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của CP ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
 9. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng CN lần thứ 4

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính Bộ Tài chính năm 2023

Câu 1. Về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập , Bộ không có nhiệm vụ nào dưới đây?

a) Trình Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý;

b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, gồm: Tổng cục và tổ chức tương đương , vụ và tổ chức tương đương , cục và tổ chức tương đương

c) Trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Đáp án B

Câu 2. Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

a) Tổng Thanh tra Chính phủ

b) Chủ tịch Quốc hội

c) Thủ tướng Chính phủ

d) Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đáp án C

Câu 3. Theo Nghị định 14/2023/NĐ-CP của Chính phủ  thì cơ quan nào có thẩm quyền Cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động và đình chỉ nội dung hoạt động đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ; cấp phép và quản lý hoạt động đối với Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam?

a) Bộ Tài chính

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Thủ tướng Chính phủ

Đáp án A

Câu4. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách không được thực hiện nhiệm vụ chi khi nào?

a) Khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản, nợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên

b) Khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản

a) Khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên

d) Khi chưa có nguồn tài chính

Đáp án A

Câu 5 Trường hợp cần quy định Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thì Quốc hội ban hành loại văn bản nào?

a) luật

b) nghị quyết

c) quyêt định

Đáp án B

Câu 6. Khi viện dẫn văn bản lần đầu có liên quan, phải ghi như thế nào?

a) phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó

b) Phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

c) Phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản.

Đáp án A

Câu 7. Trong thời gian biệt phái, cơ quan nào có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi cho viên chức?

a) đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

b) đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức biệt phái đến làm việc có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

c) đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái và đơn vị sự nghiệp nơi viên chức biệt phái tới làm việc có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

Đáp án A

Câu 8. Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp mấy hạng?

a) 03 hạng

b) 04 hạng

c) 05 hạng

d) 06 hạng

Đáp án C

Câu 9. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Buộc thôi việc.

Đáp án D

Câu 10. Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào, (trừ Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật)?

a) không hoàn thành nhiệm vụ

b) hoàn thành nhiệm vụ

c) hoàn thành tốt nhiệm vụ

d) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đáp án A

Câu 11. Chi phí đào tạo  đền bù bao gồm?

a) học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp

b) học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, lương và các khoản phụ cấp

c) học phí và các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp

Đáp án A

Câu 12. Theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế thì  Đối tượng tinh giản biên chế chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước được hưởng các khoản trợ cấp nào dưới đây?

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng; Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

b) Được trợ cấp 06 tháng tiền lương hiện hưởng; Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

c) Được trợ cấp 09 tháng tiền lương hiện hưởng; Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

d) Được trợ cấp 12 tháng tiền lương hiện hưởng; Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đáp án A

Câu 13. Việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

a) phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định

b) phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

c) phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đáp án C

Câu 14. Thẩm quyền quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương

a) Thủ tướng Chính phủ

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

c) Bộ Tài chính

d) HĐND cấp tỉnh

Đáp án A

Câu 15. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thc mc của người dân thuộc nội dung nào của văn hóa công vụ?

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án A

Câu 16. Theo quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì?

a) Hoàn thiện thể chế kinh tế gắn liền với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ.

b) Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ.

c) Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế nhà nước mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ.

d) Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị – văn hóa mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ.

Đáp án B

Câu 17. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 liên quan đến nội dung nào sau đây?

a) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

b) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

c) nghiên cứu tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập

d) nghiên cứu thành lập Văn phòng cấp ủy dùng chung đối với các Ban xây dựng Đảng cấp tỉnh

Đáp án A

Câu 18. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu  Cơ bản bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác

a) 2020

b) 2025

c) 2030

Đáp án B

Câu 19. Một trong những mục tiêu cụ thể từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII?

a) Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp

b) Đến năm 2025, tiền lương cao nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

c) Đến năm 2025, tiền ương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương cao nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp

d) Đến năm 2030, tiền lương cao nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp

Đáp án B

Câu 20. Đến năm 2030,  Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?

a) 75%

b) 80%

c) 85%

d) 90%

Đáp án D

Câu 21. Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đề ra mục tiêu cụ thể đến năm bao nhiêu Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội?

a) 2023

b) 2024

c) 2025

d) 2030

Đáp án C

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính Bộ Tài chính năm 2023, với hơn 1000 câu (Lưu ý: thiếu mục Nghị định 140, Nghị quyết 23, Nghị quyết 56)

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tải tài liệu ôn tập tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *