Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 12/11 đến – 18/11/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu tới bạn đọc các văn bản pháp luật quan trọng được ban hành từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018  như: Về điều kiện cơ sở khám chữa bệnh; về bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm; về chế độ họp trong cơ quan hành chính nhà nước; về giải thể Phòng y tế cấp huyện

  1. Điều kiện chung cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh

          Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Điều kiện chung cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh
Điều kiện chung cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh

          Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó, bổ sung quy định điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  1. Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

          Chính phủ vừa ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành.

          Cụ thể, Nghị định 154 bãi bỏ Nghị định 87/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm
Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Thêm vào đó, Nghị định mới quy định tổ chức giám định sở hữu trí tuệ chỉ được phép hoạt động khi có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ, bỏ các điều kiện:

– Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc;

– Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.

Theo Nghị định này, biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa được áp dụng đối với:

Hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu… của cùng một cơ sở sản xuất, do cùng một người nhập khẩu, sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được cơ quan kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng trong thời gian 02 năm.

  1. Không được tổ chức họp kết hợp tham quan, nghỉ mát

          Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, có hiệu lực ngày 25/12/2018.

          Theo đó 05 trường hợp không tổ chức họp, gồm:

– Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Mẫu giấy mời họp trong cơ quan nhà nước
Mẫu giấy mời họp trong cơ quan nhà nước

– Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

– Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết;

– Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp;

– Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

4. Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam

          Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND ban hành đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam với một số nội dung đáng chú ý như sau:

          – Giải thể Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và giao chức năng, nhiệm vụ cho Văn phòng UBND-HĐND huyện, thị xã, thành phố. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2018.

Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam
Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam

          – Sáp nhập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và hoạt động theo mô hình Trung tâm y tế huyện đa chức năng; bao gồm y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số và các nhiệm vụ khác của ngành y tế. Dự kiến đi vào hoạt động từ 01/01/2019.

          – Tiếp nhận và giao Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ về y tế học đường. Xây dựng và phát triển Trạm y tế xã, phường, thị trấn hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

5. Quy định thực hiện dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

          Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 3431/QĐ-UBND Quy định thực hiện dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thỉnh Quảng Nam.

          Theo đó, việc thực hiện dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải đảm bảo nguyên tắc:

          Công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật; Bảo đảm quyền của người dân được biết, được tham gia ý kiến để thực hiện và giám sát việc thực hiện; Bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất; Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp , sự giám sát của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Quy định thực hiện dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Quy định thực hiện dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

          Quyết định 3431 cũng quy định cụ thể trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, như:

          – Đối với UBND cấp huyện: Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị, xã hội cùng cấp chỉ đạo UBND cấp xã , Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện tốt Quy chế này và các quy định khác của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị…

          – Đối với UBND cấp xã: Chỉ đạo Ban nhân dân thôn, khối phố phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng niêm yết công khai các nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này tại nhà văn hóa thôn, khối phố hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng của thôn, khối phố …Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện xác định chi phí đầu tư vào đất theo quy định; thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, chủ sử dụng đất, tính pháp lý của thửa đất, quá trình sử dụng đất, xác nhận số hộ, số nhân khẩu; xác nhận ngành nghề, hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp…

         Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *