Tổng hợp văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 3/2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu các văn bản có hiệu lực trong tháng 3/2020 như: Bãi bỏ quỹ bảo trì đường bộ, trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu, xử lý kỷ luật trong vi phạm hành chính…

1.  Bãi bỏ một số văn bản pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày 13/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một s văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ. Theo đó, kể từ  ngày 01/3/2020 các Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, sẽ hết hiệu lực thi hành.

Văn bản mới có hiệu lực
Tổng hợp văn bản có hiệu lực trong tháng 3/2020

2. Quy định về điều kiện chăn nuôi nông hộ

Ngày 21/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi, có hiệu lực 05/3/2020.

Theo đó, quy mô chăn nuôi nông hộ phải dưới 10 đơn vị vật nuôi và phải  đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người;

– Định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi;

– Có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch; thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi và chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.

3. Quy định về điều kiện hưởng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

Ngày 24/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, có hiệu lực 15/3/2020.

Theo đó, Nhà giáo quy định tại Điều 2 Nghị định 14/2020/NĐ-CP được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

– Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011.

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

– Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

(Click vào đây để tải 03 biểu mẫu hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP)

4. Quy định mới về nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Ngày 20/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực 16/3/2020.

Theo đó, có hai hình thức nộp tiền vào ngân sách nhà nước, gồm:

– Nộp ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan thu hoặc ngân hàng.

– Nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử.

5.  Một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam 

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam, có hiệu lực 20/3/2020.

Theo đó, một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam như sau:

– Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam là khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam phải là người đang thường trú tại Việt Nam và đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú.

Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú.

Khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

6. Sửa đổi quy định điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ

Ngày 05/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương, có hiệu lực 22/3/2020.

Điều kiện bán rượu bia
Điều kiện bán rượu bia

Theo đó, điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ như sau:

– Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 31a của Nghị định này, cụ thể:  Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

– Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

7. 6 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực 31/3/2020.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Việc xử lý kỷ luật phải căn cứ vào thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động khắc phục hậu quả của cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm là yếu tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ luật.

Việc xem xét, tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ luật cũng được áp dụng trong trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do hoàn cảnh khách quan hoặc do lỗi của đối tượng vi phạm hành chính.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *