hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Ngày 22/9/2015, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3624/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:

 Căn cứ để thực hiện thu BHXH, bảo hiểm y tế 

– Đối với cán bộ thuộc các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) là danh sách do thủ trưởng các cơ quan này phê duyệt;

– Đối với cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân các cấp là danh sách do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt;

Căn cứ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Căn cứ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

– Đối với cấp ủy viên cấp tỉnh, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; cán bộ thuộc tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh là danh sách do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phê duyệt;

– Đối với cấp ủy viên cấp xã, cấp ủy viên cấp huyện; cán bộ thuộc tổ chức chính trị – xã hội cấp xã, cấp huyện do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phê duyệt.

1.1 Về thu BHXH, BHYT

a) Đối với trường hợp được chuyển xếp lương để tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định tạiĐiểm d, đ và e, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, căn cứ mức lương được xếp để thu BHXH, BHYT theo quy định.

b) Trường hp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ (không phải là chức danh lãnh đạo) hoặc có mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ thấp hơn mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng theo Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP thì thu BHXH trong 06 tháng đầu căn cứ trên mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trước khi chuyển công tác mới; từ tháng thứ 07 trở đi thu BHXH theo mức lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) của vị trí công tác mới.

Trường hợp nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu
Trường hợp nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu

c) Đối với trường hợp không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi mà còn dưới 02 năm (24 tháng) công tác mới đến tuổi nghỉ hưu, được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP thì thu BHXH, BHYT theo mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) của tháng trước khi nghỉ chờ.

Hồ sơ làm căn cứ thu BHXH, BHYT thực hiện theo quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014.

1.2. Giải quyết chế độ hưu trí

a) Đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có đủ điều kiện nghỉ hưu tớc tuổi quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP; Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW và Khoản 1 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Hồ sơ bao gồm: sổ BHXH, quyết định nghỉ việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, kèm theo giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu của người lao động (Mu số 13-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy đnh về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH); danh sách cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối với trường hp không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP thì khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí được giải quyết hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *