Nội dung cưỡng chế hành chính được thực hiện như thế nào?

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, các bước tiến hành cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả…

Trangtinphapluat.com, Trả lời:

Trường hợp nào ban hành quyết định cưỡng chế

 Cưỡng chế được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt (có thể không chấp hành cả hình phạt chính, bổ sung, khắc phục hậu quả hoặc không chấp hành 1 phần quyết định).

Người có thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế: Là người đã ban hành quyết định xử phạt, quyết định buộc khắc phục hậu quả

 Người nào có thẩm quyền tổ chức cưỡng chế

 Là người ban hành quyết định hoặc là cấp trên của người ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả.

(Điều 86, 87, 88 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 6 Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

 Đối với UBND thì giao cho cơ quan chuyên môn để tổ chức thực hiện cưỡng chế. Còn đối với cơ quan khác thì người ra quyết định tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Trình tự, thủ tục cưỡng chế quyết định xử phạt hành chính
Trình tự, thủ tục cưỡng chế quyết định xử phạt hành chính

Thời gian cưỡng chế là bao nhiêu ngày?

Theo Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế hành chính thì:    Thời gian thực hiện cưỡng chế là sau 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế và giao cho người vi phạm. Kinh nghiệm: Trong quyết định cưỡng chế nên ghi thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là sau 15 ngày kể từ ngày cá nhân, tổ chức vi phạm nhận được quyết định cưỡng chế đến khi tổ chức thực hiện xong quyết định cưỡng chế, để người, cơ quan tổ chức cưỡng chế có thời gian chuẩn bị các điều kiện.

Để cưỡng chế cần làm thủ tục gì

    Trước khi cưỡng chế, phải có thông báo bằng văn bản để cho cá nhân, tổ chức vi phạm biết thời gian cưỡng chế và tổ chức vận động để họ tự thực hiện trước khi cưỡng chế.

  Phải xây dựng kế hoạch, phương án cưỡng chế cụ thể, trong đó phân công nhiệm vụ cho người đọc quyết định, lực lượng bảo vệ,. lực lương thi hành, người ghi biên bản, lực lượng y tế….

  Kết thúc cưỡng chế họp rút kinh nghiệm, bàn giao tài sản cưỡng chế cho cá nhân vi phạm giữ, nếu họ không nhận thì giao cho UBND xã, phường hoặc thuê người giữ. Sau đó thông báo cho họ đến nhận, nếu quá thời hạn không nhận thì xử lý đấu giá…

    Lưu ý: Tất cả biên bản phải được chuẩn bị trước, có chữ ký của người ra quyết định cưỡng chế, người vi phạm…

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *