Hết thời hạn thi hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC xử lý như thế nào?

Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hiện nay pháp luật quy định chưa cụ thể dẫn đến khó khăn, lúng túng trong áp dụng.

Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền.

Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là bao lâu

Và trong thực tế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính…không phải lúc nào người thi hành, cơ quan thi hành cũng thực hiện đúng theo thời gian được ghi trong quyết định. Có thể vì lý do khách quan như thiên tai hoặc vào lúc địa phương đang có các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử, đại hội Đảng hoặc vì lý do chủ quan mà chậm trễ trong  việc tổ chức thực hiện quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế.

Hết thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế, xử lý sao?

Khi ở trong tình huống này thì thường cơ quan tham mưu căn cứ vào Khoản 3 Điều 18 Luật XLVPHC và Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư để tham mưu người ban hành quyết định sửa đổi quyết định đã ban hành. Tuy nhiên việc sửa đổi thời gian thực hiện trong quyết định xử phạt hoặc quyết định cưỡng chế sẽ dễ dàng thực hiện khi còn trong thời gian tổ chức thi hành; đối với trường hợp các quyết định đó đã hết thời hạn thi hành thì phải làm gì để có thể tổ chức thực hiện được?

Có ý kiến cho rằng khi hết thời hạn thì không thể sửa đổi, bổ sung thời gian thi hành quyết định (bất lợi cho người vi phạm) nhưng có thể vận dụng Khoản 3 Điều 18 Luật XLVPHC để hủy bỏ, ban hành quyết định xử phạt mới (nếu còn trong thời hiệu xử phạt) hoặc ban hành quyết định buộc khắc phục hậu quả, quyết định cưỡng chế để tổ chức thực hiện.

Quan điểm của tác giả cho rằng chỉ có thể hủy bỏ ban hành quyết định mới khi hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thật sự sai phạm hoặc áp dụng sai pháp luật, sai thẩm quyền còn không thể vì lỗi chủ quan của người tổ chức thực hiện mà hủy hỏ hồ sơ, ban hành lại sẽ gây thiệt hại cho người vi phạm.

(Mẫu kế hoạch cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Luật XLVPHC tại ĐIều 74 cũng đã quy định thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quá thời hạn thì sẽ không thi hành. Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày, trừ trường hợp quyết định ghi nhiều hơn. Như vậy, khi hết thời hạn thi hành trong các quyết định trên thì không tổ chức thi hành cũng như sửa đổi, bổ sung, hủy bo nếu không có sai phạm.

Thời điểm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế

Bên cạnh đó, Luật XLVPHC tại Điều 16 cũng đã quy định việc xử lý đối với người có thẩm quyền trong việc thực hiện không đúng quy định về xử lý vi phạm hành chính:

– Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản khác của người vi phạm, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng tính chất, mức độ vi phạm, không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm quy định khác tại Điều 12 của Luật này và quy định khác của pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Và theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử vi phạm hành chính thì: Người có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc vi phạm quy định về những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc vi phạm quy định khác của pháp luật, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi hoàn theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Như vậy, khi quyết định hết thời gian thi hành thì không thi hành nữa (trừ trường hợp khắc phục hậu quả do luật đinh) mà người có thẩm quyền phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những người có liên quan đến việc tổ chức thi hành quyết định.

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc!

Hướng dẫn ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

THÔNG TIN THÊM:

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013 thì việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới quyết định xử lý vi phạm hành chính chỉ được thực hiện khi:

      “Điều 6a. Sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính

Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định;

b) Có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định và không ảnh hưởng đến mục đích ban hành quyết định.

Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được đính chính khi có sai sót về căn cứ pháp lý được viện dẫn hoặc thể thức, kỹ thuật trình bày hoặc các vấn đề có tính kỹ thuật khác mà không làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định.

Khi phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính tự mình hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người đó có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc đính chính những nội dung sai sót trong quyết định.

Những nội dung không bị sửa đổi, bổ sung, đính chính trong quyết định về xử lý vi phạm hành chính vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Quyết định sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính là văn bản gắn liền với quyết định về xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành và được lưu trong hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

          Điều 6b. Hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính

Quyết định về xử lý vi phạm hành chính bị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót về nội dung áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định và ảnh hưởng đến mục đích ban hành quyết định;

b) Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục ban hành;

c) Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

d) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 10 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính;

          đ) Có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng đối với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính;

e) Quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý vi phạm hành chính.

Đối với trường hợp nêu tại điểm đ khoản 1 Điều này, người đã ban hành quyết định phải hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định về xử lý vi phạm hành chính.

Đối với trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này, người đã ban hành quyết định phải hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định về xử lý vi phạm hành chính, đồng thời, ban hành quyết định mới hoặc chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định mới.

Đối với các trường hợp nêu tại các điểm c và d khoản 1 Điều này, người đã ban hành quyết định phải hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định về xử lý vi phạm hành chính. Nếu có căn cứ để ban hành quyết định mới thì người đã ban hành quyết định phải ban hành quyết định mới hoặc chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định mới.

Đối với các trường hợp nêu tại các điểm a và e khoản 1 Điều này, tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai sót, người đã ban hành quyết định có thể hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định về xử lý vi phạm hành chính. Nếu có căn cứ để ban hành quyết định mới thì người đã ban hành quyết định phải ban hành quyết định mới hoặc chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định mới.”

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published.