Đề cương tuyên truyền quy chế thực hiện dân chủ cơ sở ở cơ quan

Slide bài giảng Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP thì Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị như sau:

+Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của CQ,ĐV; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với CB, CC;

+ Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của CQ,ĐV. Cuối năm, người đứng đầu CQ,ĐV phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của CQ,ĐV tại hội nghị CB, CC, VC quy định tại Điều 5 Nghị định này.

+Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. BỔ sung quy định đánh giá CBCC

+Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của CB, CC, VC. Khi CB, CC, VC đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp trao đổi.

Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan
Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan

+Thông báo công khai để CB, CC, VC biết những việc được quy định tại Điều 7 NĐ này.

+Ban hành quy chế quản trang thiết bị làm việc trong CQ,ĐV bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của CQ,ĐV phải thực hiện theo quy định của PL.

+Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để CQ,TC có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong CQ,ĐV thì bị xử lý theo quy định của PL.

+Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong CQ,ĐV quy định tại Điều 7, Điều 9 của Nghị định này, trừ những tài liệu mật theo quy định của PL.

+Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của PL các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của CB, CC, VC và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của CQ,ĐV; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

+Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của CQ,ĐV và người có hành vi trả thù, trù dập CB, CC, VC khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của PL.

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com để tải slide bài giảng

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *