Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Hòa Bình năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình được biên soạn theo  Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình Về việc phê duyệt nội dung, danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển, xét tuyển công chức vào làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2020.

(Tải Tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2020 gồm 584 câu tại đây)

 Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo danh mục tài liệu của UBND tỉnh Hòa Bình gồm các chuyên đề sau:

1.Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Hòa Bình 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức sự nghiệp khác tỉnh Hòa Bình

2.Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

3.Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

4.Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

5.Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

6.Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

7.Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

8.Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

9.Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Hòa Bình năm 2020, gồm 554 câu.

Câu 1.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 2. Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào?

a) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội

b) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

c) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

          Đáp án C

Câu 3 các đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được phân thành mấy loại?

a) Ba loại: loại I, loại II và loại III

b) Bốn loại: loại I, loại II, loại III và loại IV

c) Năm loại: loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V

Đáp án A

Câu 4. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ khi nào?

a)kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành

b)Sau 03 ngày kể từ ngày ký

c) Sau 02 ngày kể từ ngày ký

Đáp án A

Câu 5. Sao lục gồm?

a) Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.

b) Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử

c) Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Hòa Bình năm 2020, gồm 554 câu..  Tải  Bộ câu hỏi tin học thi công chức tại đây 

Tải tiếng anh A2 ôn thi viên chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *