Tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức sự nghiệp khác tỉnh Hòa Bình năm 2020, gồm 584 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp khác tỉnh Hòa bình 2020 được biên soạn theo Quyết định 1140/QĐ-SNV ngày 06/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, gồm các chuyên đề sau:

(Tải Bộ câu hỏi ôn thi công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2020 tại đây)

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

Tài liệu ôn thi viên chức tỉnh Hòa Bình 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức sự nghiệp khác tỉnh Hòa Bình

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

5. Nghị định 04/2015/NĐ-CP về quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước;

6. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư;

7. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

8. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức sự nghiệp khác tỉnh Hòa Bình năm 2020, gồm 584 câu.

Câu 1. Chính phủ làm việc?

a) theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

b) theo chế độ tập thể kết hợp chế độ thủ trưởng, quyết định theo đa số.

c) theo chế độ Thủ trưởng, quyết định theo đa số.

Đáp án A

Câu 2. Hợp đồng làm việc là?

a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.

c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Đáp án C

Câu 3. Trường hợp Hội đồng nhân dân không còn đủ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu theo quy định của Luật này và thời gian còn lại của nhiệm kỳ ít hơn hoặc bằng 18 tháng thì Hội đồng nhân dân có quyền nào dưới đây?

a) chỉ thảo luận và quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách địa phương

b) quyết định tất cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân

c) quyết định về tổ chức biên chế và an ninh quốc phòng

Đáp án A

Câu 4 . Ký hiệu của văn bản bao gồm?

a) chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản

b) chữ viết tên loại văn bản và chữ viết   tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản

c) chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản

              Đáp án C

Câu 5. Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức không  giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

a) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 30% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 40% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức sự nghiệp khác tỉnh Hòa Bình năm 2020, gồm 584 câu..

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi chuyên viên chính tỉnh Hòa Bình 2021, gồm 1511 câu..

Tải  Bộ câu hỏi tin học thi công chức tại đây 

Tải tiếng anh A2 ôn thi viên chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *