Bộ câu hỏi thi công chức xã thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2020, gồm 438 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức cấp xã thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2020 được biên soạn theo hướng dẫn ôn tập của Hội đồng tuyển dụng công chức xã của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tập trung vào các chuyên đề sau:

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Tài liệu ôn thi công chức xã, phường năm 2020
Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức xã thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 2020

– Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư;

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, trị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

– Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã;

– Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2020, gồm 438 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là?

a) Ban chấp hành Đảng bộ      b) Hội đồng nhân dân

c) Ủy ban nhân dân     d) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đáp án B

Câu 2. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải?

a) thông qua thi tuyển; đối với vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

b)  thông qua thi tuyển; đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể được tuyển dụng thông qua xét tuyển

c) thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển

Đáp án A

Câu 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho công chức cấp xã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí trước bao nhiêu tháng

a) 03 tháng   b) 06 tháng   c) 09 tháng   d) 12 tháng

Đáp án A

Câu 4. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.    b) Cảnh cáo.  c) Hạ bậc lương    d) Giáng chức

Đáp án C

Câu 5. Thẩm quyền quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành, văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến?

a) Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

c) Cấp phó người đứng đầu cơ quan tổ chức

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2020.  Tải  Bộ câu hỏi tin học thi công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *