Tài liệu kiến thức chung thi tuyển, xét tuyển công chức Hải Phòng 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Danh mục tài liệu phần thi kiến thức chung của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng đăng tải trên website của Sở ngày 09/9/2020, gồm 622 câu hỏi và đáp án.

Phần 1. Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: Chương I, từ Chương V đến chưng XI.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Chương I, Chương II (mục 2,3), chương III (mục 1,2,4, 5), chương VI.

(Tải tài liệu ôn thi công chức, xét tuyển công chức thành phố Hải Phòng năm 2021)

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Điều 2, 3, 4.

Tài liệu thi công chức thành phố Hải Phòng 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức thành phố Hải Phòng 2020

4. Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

5.  Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Phần 2. Văn bản và soạn thảo văn bản

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Chương I, chương II, chương VIII, chương IX, chương X, chương XI, chương XII, chương XIII, chương XIV, chương XV, chương XVI.

2. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Chương I, chương II,  Chương IV mục 1, mục 2 (tiểu mục 3, tiểu mục 4), chương V, chương VI, chương VIII ,chương IX.

3. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Phần 3. Công chức, công vụ và kỷ luật hành chính

1. Luật Cán bộ, công chức 2008

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.

3. Luật Phòng, chống tham nhũng

4. Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức

5. Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

6.Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 06/01/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.

7. Quyết định 129/2007/QĐ-TTg  ngày 02/8/2007 Ban hành quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước.

8. Quyết định 03/2007/QĐ-BNV Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

9. Quyết định 48/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng.

10. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 08/3/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Phần IV. Cải cách hành chính

1. Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

5. Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố Hải Phòng năm 2020, gồm 622 câu hỏi và đáp án (Lưu ý: Không có Quyết định 48/2019/QĐ-UBND).

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức thành phố Hải Phòng năm 2020:

Câu 1. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 2. Quy phạm pháp luật là?

a) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

b) quy tắc xử sự, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

c) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng thường xuyên đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

Đáp án A

Câu 3. Phiên họp Ủy ban nhân dân chỉ được tiến hành khi có bao nhiêu tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tham dự.

a) ít nhất một phần ba    b) ít nhất hai phần ba   c) ít nhất một phần hai

Đáp án B

Câu 4. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?

a) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã.

b) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã, thôn

c) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã, thị trấn

Đáp án A

Câu 5. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là?

a) kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

b) Không thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

c) vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đáp án A

Câu 6. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90 được sử dụng?

a) làm cơ sở để xem xét trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

b) làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

c) làm cơ sở để đối chiếu trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Đáp án B

Câu 7.Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Số trang văn bản được quy định như sau

a) Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

b) Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

c) Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

d) Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

Đáp án C

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố Hải Phòng năm 2020, gồm 622 câu hỏi và đáp án (Lưu ý: Không có Quyết định 48/2019/QĐ-UBND).

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *