Tài liệu ôn thi viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục  và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021 được biên soạn theo  Thông báo số: /TB-SGD&ĐT ngày 25/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, cụ thể như sau: 

I. Danh mục tài liệu chung cho các cấp học

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019, gồm các nội dung:
– Chương II: Quyền, nghĩa vụ của viên chức.
– Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức (mục 3, 4, 5, 6, 7).
– Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục  và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục  và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021.

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, gồm các nội dung:
– Chương IV: Nhà giáo.
– Chương VI: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm các nội dung:
– Chương II: Tuyển dụng viên chức (mục 5, 6).
– Chương III: Sử dụng viên chức (mục 1, 2)

4. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
– Chương II: Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức (Khoản 2, Khoản 3 Điều 6);
– Chương III: Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ( Điều 15; Điều 16; Khoản 4 Điều 17)

5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gồm các nội dung:
– Chương II: Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (mục 3).
– Chương III: Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời điểm, sử dụng kết quả, lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (viên chức).

6. Thông tư số 06/2019/TT- BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
– Chương II: Nội dung, quy tắc ứng xử.

7. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

II. Danh mục tài liệu riêng đối với cấp mầm non

1. Thông tư số 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019: Chương II – Hệ thống giáo dục quốc dân (Tiểu mục 1: Giáo dục mầm non, đối với giáo viên mầm non)

III. Danh mục tài liệu riêng đối với cấp tiểu học

1. Thông tư số 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019: Chương II – Hệ thống giáo dục quốc dân (Tiểu mục 2: Giáo dục phổ thông)

IV. Danh mục tài liệu riêng đối với cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

1. Thông tư số 32/2020/TT- BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019: Chương II – Hệ thống giáo dục quốc dân (Tiểu mục 2: Giáo dục phổ thông)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục  và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021

Câu 1. Viên chức được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp nào?

a) Trường hợp có lý do và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

b) Trường hợp có lý do chính đáng hoặc được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

c) Trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập

d) Trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Giáo dục 2019 thì trách nhiệm nào dưới đây không phải của Nhà trường ?

a) thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, quy tắc ứng xử;

b) chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, bảo đảm an toàn cho người dạy và người học;

c) thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ

d) nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho con hoặc người được giám hộ được học tập, thực hiện phổ cập giáo dục, hoàn thành giáo dục bắt buộc, rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường

Đáp án D

          Câu 3. Miễn thi môn ngoại ngữ đối với   trường hợp nào dưới đây?

a) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác;

b) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 03 năm công tác;

c) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 04 năm công tác;

d) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác;

Đáp án D

Câu 4 Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?

a) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) trước ngày 30 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đáp án B

Câu 5.  Nội dung giáo dục phổ thông phải?

a) bảo đảm tính phổ cập, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học

b) bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học

c) bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục  và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021 đối với giáo viên Mầm non, gồm 241 câu trắc nghiệm có đáp án  

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục  và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021 đối với giáo viên Tiểu học, gồm 234 câu trắc nghiệm có đáp án  

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức sự nghiệp Ngành giáo dục  và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021 đối với giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, gồm 270 câu trắc nghiệm có đáp án  

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *