Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 theo Thông báo số 20/TB-HĐTD ngày 20/6/2024 về công bố danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung vòng 1, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019: ĐIều 51 đến Điều 57; Điều 113 đến Điều 125

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (những điều khoản liên quan đến cán bộ, công chức)

Nghị quyết số 76/ND-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030;

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 2024
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 2024

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (các điều khoản liên quan đến công chức cấp xã)

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; (những điều khoản liên quan đến cán bộ, công chức)

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/09/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; (những điều khoản liên quan đến cán bộ, công chức)

– Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

Câu 1.  Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?

A. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

B. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Chính phủ là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật.

D. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Tổ chức chính địa phương năm 2015, chính quyền địa phương nào không thuộc chính quyền địa phương ở nông thôn?

a) Chính quyền địa phương ở thị xã

b) Chính quyền địa phương ở tỉnh

c) Chính quyền địa phương ở huyện

c) Chính quyền địa phương ở xã

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thành viên Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân, nếu vắng mặt phải báo cáo và được

A.Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý

B.Chủ tịch Hội đồng nhân dân đồng ý

C.Ủy ban nhân dân đồng ý

D.Thường trực Hội đồng nhân dân đồng ý.

Đáp án A

Câu 4. công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 5. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực

a) 5 tháng   b) 6 tháng        c) 7 tháng       d) 9 tháng

Đáp án B

Câu 6. . Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì đến năm bao nhiều thì  Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước.

a) 2023

b) 2025

c) 2027

d) 2030

Đáp án D

Câu 7. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì công chức cấp xã có mấy chức danh?

a) 6 chức danh

b) 7 chức danh

c) 8 chức danh

d) 9 chức danh

Đáp án A

Điểm mới của Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách
Trắc nghiệm Nghị định 33/2023/NĐ-CP

Câu 8. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì cơ quan nào có thẩm quyền quyết định số lượng cụ thể cán bộ, công chức ở từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng công chức của từng chức danh công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã?

a) UBND cấp huyện

b) HĐND cấp huyện

c) UBND cấp tỉnh

d) Sở Nội vụ

Đáp án A

Câu 9. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng chống tham nhũng và các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thanh tra là nhiệm vụ của công chức nào?

a) Công chức Văn hóa – Xã hội

b) Công chức Văn phòng – Thống kê

c) Công chức Tài chính – Kế toán

d) Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Đáp án D

Câu 10. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì?

a) chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá

b) được tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở hai năm đánh giá

c) có thể được tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá

d) tất cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án A

Câu 11. Theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, ,bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng bằng tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

b) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

c) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

d) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng có thể cao hơn tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

Đáp án B

Câu 12. Cán bộ, công chức, viên chức Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực nào thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?

a) quốc phòng, an ninh, đối ngoại

b) kinh tế, quốc phòng

c) Văn hóa

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 13. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nào thì bị xử lý kỷ luật?

a) vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm;

b) vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ hoặc có hành vi vi phạm khác liên quan đến hoạt động công vụ bị xử lý kỷ luật về đảng, đoàn thể thì bị xem xét xử lý kỷ luật hành chính.

d) Tất cả hành vi trên

Đáp án D

Câu 8. Nội dung nào dưới đây thuộc Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

a) Cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

b) Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

c) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác đểbổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 gồm 823 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *