Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long năm 2021, gồm 470 câu theo Thông báo s của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vĩnh Long

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 2021 bao gồm các văn bản sau:

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019.

2. Luật cán bộ, công chức 2008. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật Viên chức 2019: 

3. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, trị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

4. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn

Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

5. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã.

6. Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long năm 2021, gồm 470 câu:

 Câu 1 . Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã?

a) HĐND cấp huyện   b) Chủ tịch HĐND cấp huyện  c) UBND cấp huyện   d) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là

a) 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

b) 04 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

c) 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

d) 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Đáp án C

Câu 3. Theo Luật Cán bộ, công chức thì công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào say đây không phải là hình thức kỷ luật khi Cán bộ, công chức đang công tác?         

a) Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm             b) Khiển trách

c) Cảnh cáo                 d) Không có phương án nào đúng

Đáp án A

Câu 5. Tiêu chuẩn Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức cấp xã (trừ các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn)?

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

b) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

c) Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

Đáp án C

Câu 6. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã   được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì?

a) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

b) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

c) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

Đáp án A

Câu 7. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào những quy định nào?

a) Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo từng chức danh được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

b) Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

c) Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo từng chức danh được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long năm 2021, gồm 470 câu có đáp án kèm theo

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *