Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, gồm 458 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 được biên soạn theo danh mục kiến thức chung   của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế  Hướng dẫn triển khai việc tuyển dụng công chức năm 2022, gồm các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013
+ Chế độ chính trị
+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2023 tại đây)
+ Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên Huế , gồm 458 câu trắc nghiệm có đáp án.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên Huế ,  

+ Những quy định chung
+ Chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
+ Hoạt động của Ủy ban nhân dân
3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
+ Những quy định chung
+ Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức
+ Tuyển dụng công chức
4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
+ Những quy định chung
+ Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị
5. Cải cách hành chính
+ Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
+ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

+ Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn  2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh thừa thiên Huế.

+ Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
+ Những quy định chung
+ Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật
7. Thể thức, kỹ thuật và mẫu trình bày văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023: 

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước và xã hội tạo môi trường xây dựng con người Việt Nam như thế nào?

a) có sức khỏe, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân

b) có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ

c) có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân

Đáp án C

Câu 2. Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

a) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

b) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

c) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án C

Câu 3. Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?

a) UBND cấp tỉnh

b) HĐND cấp tỉnh

c) Chủ tịch HĐND cấp tỉnh

d) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Đáp án D

Câu 4. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?

a) hưởng nguyên lương; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật

b) hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng không được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật

c) hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật

Đáp án C

Câu 5. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 6. Đâu không phải là Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

b) Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

c) Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

d) Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thanh tra thường xuyên

Đáp án D

Câu  7. Chính phủ ban hành nghị định để quy định?

a) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

b) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, pháp lệnh của Quốc hội, pháp lệnh, nghị định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

c) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

Đáp án C

Câu  8. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn thư cơ quan là bộ phận

A.Chỉ thực hiện nhiệm vụ nhận văn bản đến

B.Chỉ thực hiện nhiệm vụ gửi văn bản đi

C.Chỉ thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan, tổ chức

D.Thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan, tổ chức

Đáp án D

Câu 9. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ xác định nguyên tắc của công tác văn thư là

A.Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật

B.Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của cơ quan

C.Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của Nhà nước

D.Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của Đảng

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên Huế , gồm 458 câu trắc nghiệm có đáp án. (Lưu ý: Thiếu các văn bản  Quyết định số 2243/QĐ-UBND; Quyết định số 3344/QĐ-UBND)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *