Tài liệu thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Bình Phước năm 2023 Ban hành kèm theo  Thông báo bcủa Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh Bình Phước năm 2023.

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Hớn Quản, Bình Phước 2023
I. NỘI DUNG THI:
– Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.
– Thi trắc nghiệm trên máy vi tính; thời gian thi 60 phút. Thí sinh không được sử dụng tài liệu

II. TÀI LIỆU ÔN TẬP

Nội dung 1 : TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Nội dung 2  TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Nội dung 3  HIẾN PHÁP

Nội dung 4 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Nội dung 5. LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC .
Nội dung 6 .LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC SỬA ĐỔI NĂM 2019
Nội dung 7
NGHỊ ĐỊNH 112/2020/NĐ-CP
Nội dung 8 NGHỊ ĐỊNH 101/2017/NĐ-CP
Nội dung 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP2
Nội dung 10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP
Nội dung 11 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Tài liệu thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2023
Tài liệu thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2023

Nội dung 12 .LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.
Nội dung 13 .NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 (NQ76)
Nội dung 14 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (CHỈ THỊ 05)
Nội dung 15. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (NGHỊ QUYẾT 11)

Nội dung 16. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN  NGANG TẦM NHIỆM VỤ (NGHỊ QUYẾT 26)

Nội dung 17. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (2 TẬP)

Câu 1. Để thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 thì có ấy nhiệm vụ trọng tâm và đột phá?

a) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

b) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ đột phá

c) 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

Đáp án A

Câu 2. Đại hội XIII bổ sung nội dung xây dựng Đảng nào sau đây?

A. Xây dựng đảng về cán bộ.

B. Xây dựng đảng về bộ máy tổ chức.

C. Xây dựng đảng về đạo đức.

D. Xây dựng đảng về đạo đức cán bộ.

Đáp án C

Câu 3. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định và đánh giá vai trò của kinh tế tư nhân ở Việt Nam như thế nào?

A. Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế.

B. Kinh tế tư nhân có đóng góp nhiều thành tựu vào nền kinh tế.

C. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

D. Kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.

Đáp án D

Câu 4. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp an C

Câu 5. Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

a) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội

b) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội, chức năng cộng đồng

c) Chức năng cai trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội

Đáp án A

Câu 6. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?

a) Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

d) Ban chấp hành Đảng bộ

Đáp án B

Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?

A.Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

B.Có ý thức tổ chức kỷ luật.

C.Chủ động và phới hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ.

D. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho

Đáp án D

Câu  8.  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được?

a) góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó thực hiện việc quản lý nhà nước

b) góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước

c) góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó gián tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó gián tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước

Đáp án B

Câu  9. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp nào?

a) Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội

b) Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Chỉ trong trường hợp cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội

Đáp án A

Câu 10. Đến năm 2030,  bao nhiêu phần trăm số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

a) 75%  b) 80%  c) 85%  d) 90%

Đáp án D

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ BBộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Bình Phước năm 2023 , gồm 770 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *